logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

04/2017

Elżbieta Kulikowska-Karpińska, Magdalena Zdanowicz, Małgorzata Gałażyn-Sidorczuk

OCENA STĘŻENIA MIEDZI W MOCZU OSÓB PALĄCYCH PAPIEROSY

ESTIMATION OF COPPER IN THE URINE OF CIGARETTE SMOKERS

Marlena Olszak-Waśkiewicz, Elżbieta Kramarz

WARTOŚĆ ROKOWNICZA MUTACJI GENU KCNQ1 U CHORYCH PO ZAWALE SERCA

THE PROGNOSTIC VALUE OF KCNQ1 GENE MUTATIONS IN PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

Natalia I. Chekalina, Svitlana.V. Shut`, Tetiana. A. Trybrat, Yurii.H. Burmak, Yeuhen.Ye. Petrov, Yulia.I. Manusha, Yurii.M. Kazakov

EFFECT OF QUERCETIN ON PARAMETERS OF CENTRAL HEMODYNAMICS AND MYOCARDIAL ISCHEMIA IN PATIENTS WITH STABLE CORONARY HEART DISEASE

WPŁYW KWERCETYNY NA PARAMTERY CENTRALNEJ HEMODYNAMIKI ORAZ NIEDOKRWIENIE MIOKARDIUM U PACJENTÓW ZE STABILNĄ CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA

Oksana V. Byelan, Tetiana V. Mamontova, Liudmyla E. Vesnina, Oksana A. Borzykh, Igor P. Kaidashev

ANTI-INFLAMMATORY AND ENDOTHELIUM PROTECTIVE EFFECT OF LONG-TERM PIOGLITAZONE INTAKE IN PATIENTS SUFFERING FROM BRONCHIAL ASTHMA CONCURRENT WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

EFEKT PRZECIWZAPALNY I OCHRONNY WPŁYW NA ŚRÓDBŁONEK DŁUGOTERMINOWEGO STOSOWANIA PIOGLITAZONU U PACJENTÓW Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ WSPÓŁWYSTĘPUJĄCĄ Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA

Halyna O. Мovchan, Viktoriya M. Khomenko, Inna I. Andrushko, Olena I. Ostapchuk, Lidia M. Kyrychenko

ZASTOSOWANIE I OCENA PORÓWNAWCZA EFEKTU PRZECIWNADCIŚNIENIOWEGO ACE-INHIBITORA SPIRAPRYLU I ANTAGONISTY WAPNIA AMLODYPINY PODCZAS ZLECANIA ICH METODĄ TRADYCYJNĄ I METODĄ CHRONOTERAPII

EXPERIENCE AND COMPARISON OF ANTIHYPERTENSIVE EFFECT OF ACE INHIBITOR SPIRAPRIL AND CALCIUM ANTAGONIST AMLODIPINEIN STANDARD AND CHRONOTHERAPEUTIC PRESCRIPTION MODE

Татьяна Б. Олешко, Ольга А. Обухова, Татьяна М. Олешко, Ольга И. Матлай, Дмитрий Д. Сотников, Виктория Ю. Гарбузова

РОЛЬ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛИМОРФИЗМА C+70G ГЕНА РЕЦЕПТОРА ЭНДОТЕЛИНА-А В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОГО АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

ROLE OF C+70G SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ENDOTHELIN RECEPTOR A GENE IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC ATHEROTHROMBOTIC STROKE

Liudmyla A. Vygivska, Iryna O. Tuchkina, Violetta B. Kalnytska

THE IMPACT OF EMERGENT INFECTIONS ON THE FETAL STATE

WPŁYW POWAŻNYCH INFEKCJI NA DOBROSTAN PŁODU

Oksana Kopchak, Oleksander Pulyk

ASSOCIATION BETWEEN DEPRESSIVE SYMPTOMS AND COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

ZWIĄZEK POMIĘDZY OBJAWAMI DEPRESYJNYMI A ZABURZENIAMI POZNAWCZYMI U PACJENTÓW Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM

Hryn V.H., Svintsytska N.L., Piliuhin А.V., Ustenko R.L., Katsenko A.L.

THE USE OF INJECTION-CORROSIVE METHOD IN THE STUDY OF EXTRAORGANIC BLOODSTREAM OF HUMAN INTACT STOMACH

WYKORZYSTANIE METODY INIEKCYJNO-KOROZYJNEJ W BADANIACH PRZEPŁYWU KRWI W LUDZKICH ŻOŁĄDKACH EX VIVO

Ruslan V. Lutsenko, Antonina H. Sydorenko, Viktor M. Bobyriov

ANHEDONIA AT EXPERIMENTAL MODELS OF CHRONIC STRESS AND ITS CORRECTION

ANHEDONIA W MODELACH EKSPERYMENTALNYCH PRZEWLEKŁEGO STRESU I PRÓBY JEJ POPRAWY

Andriy R. Stasyshyn

GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: THE RESULTS OF VIDEOLAPAROSCOPIC FUNDOPLICATION AT FIVE YEARS AFTER SURGERY

CHOROBA REFLUKSOWA PRZEŁYKU: WYNIKI Z 5-LETNIEJ OBSERWACJI PO ZABIEGU FUNDOPLIKACJI WIDEOLAPAROSKOPOWEJ

Tetiana A. Petrushanko, Viktoriia V. Chereda, Galina A. Loban’

THE RELATIONSHIP BETWEEN COLONIZATION RESISTANCE OF THE ORAL CAVITY AND INDIVIDUAL -TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY: DENTAL ASPECTS

ZWIĄZEK POMIĘDZY OPORNOŚCIĄ KOLONIZACYJNĄ MIKROORGANIZMÓW JAMY USTNEJ A INDYWIDUALNĄ TYPOLOGICZNĄ CHARAKTERYSTYKĄ OSOBOWOŚCI – ASPEKTY DENTYSTYCZNE

Dmytro Shkurupii

EARLY ENTERAL NUTRITION AS A PART OF INTENCIVE CARE OF ABDOMINAL SURGICAL PATHOLOGY

WCZESNE ŻYWIENIE JELITOWE W KOMPLEKSIE INTENSYWNEJ TERAPII PATOLOGII CHIRURGICZNEJ JAMY BRZUSZNEJ

Vera D. Kuroyedova, Alexandra N. Makarova, Tatyana A. Chicor

FUNCTIONAL CONDITION OF MASSETERS MUSCLES OF PATIENTS WITH CLASS ІІ SUBDIVISION

STAN CZYNNOŚCIOWY MIĘŚNI ŻWACZY U PACJENTÓW Z JEDNOSTRONNĄ KLASĄ II

Mykhailo M. Koptev, Nataliia I. Vynnyk

MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION FOR ACUTE IMMOBILIZATION STRESS-RELATED DISORDERS OF ADAPTATION MECHANISMS

MORFOLOGICZNE UZASADNIENIE MECHANIZMÓW ADAPTACYJNYCH NAGŁEGO ZNIERUCHOMIENIA W ZABURZENIACH ZWIĄZANYCH ZE STRESEM

Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Mateusz Wilk

OPINIOWANIE W SPRAWACH Z PODEJRZENIA BŁĘDU MEDYCZNEGO.

CZ. 2. DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO W SPRAWACH Z PODEJRZENIA BŁĘDU MEDYCZNEGO – OCZEKIWANIA, MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA…

GIVING MEDICO-LEGAL OPINIONS IN CASES WITH SUSPICION OF MEDICAL MISTAKE.

PART 2. EXPERT EVIDENCE IN CASES WITH SUSPICION OF MEDICAL MISTAKE – EXPECTATIONS, POSSIBILITIES, THREATS…

Anna Kowalczyk, Magdalena Zegan, Ewa Michota-Katulska

KLUCZOWE SKŁADNIKI MINERALNE ISTOTNE W NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY Z UWZGLĘDNIENIEM CHOROBY HASHIMOTO – ROLA I WYSTĘPOWANIE W ŻYWNOŚCI

KEY MINERALS SIGNIFICANT FOR HYPOTHYROIDISM INCLUDING HASHIMOTO’S THYROIDITIS – FUNCTION AND PRESENCE IN FOOD

Katarzyna Knast, Agnieszka Gorzkowska, Izabela Bieniek, Monika Rudzińska-Bar

ZABURZENIA CHODU I UPADKI W RÓŻNYCH RODZAJACH OTĘPIENIA

GAIT DISTURBANCES AND FALLS IN VARIOUS TYPES OF DEMENTIAS

Magdalena Szmyrka

ZAJĘCIE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO W PRZEBIEGU TOCZNIA RUMIENIOWATEGO UKŁADOWEGO – POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE

CENTRAL NERVOUS SYSTEM INVOLVEMENT IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS – DIAGNOSIS AND THERAPY

Magdalena Krajewska-Włodarczyk

ROLA LUDZKIEGO MIKROBIOMU W PATOGENEZIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

THE ROLE OF THE HUMAN MICROBIOM IN THE PATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS – A LITERATURE REVIEW

Agnieszka Kolaszko, Grzegorz Kubiak, Ewa Nowalany-Kozielska

PARATHORMON I WITAMINA D W NIEWYDOLNOŚCI SERCA – TEORETYCZNY WPŁYW NA ROZWÓJ CHOROBY I POTENCJALNE PUNKTY UCHWYTU TERAPII

PARATHORMONE AND VITAMIN D IN HEART FAILURE – THEORETICAL INFLUENCE ON DISEASE DEVELOPMENT AND POTENTIAL THERAPY TARGETS

Bogdan Batko

NIEDOSTATECZNY STOPIEŃ WSPÓŁPRACY PACJENTA Z LEKARZEM PRZYCZYNĄ NIESKUTECZNOŚCI LECZENIA METOTREKSATEM CHORÓB ZAPALNYCH STAWÓW

NONADHERENCE AND INEFFECTIVE METHOTREXATE TREATMENT OF INFLAMMATORY ARTHRITIS

Ewa Czapińska-Ciepiela

RYZYKO WYSTĄPIENIA NAPADÓW PADACZKOWYCH W TRAKCIE ANTYBIOTYKOTERAPII

THE RISK OF EPILEPTIC SEIZURES DURING ANTIBIOTIC THERAPY

Adam Kern, Martyna Zaleska, Olga Możeńska, Jacek Bil

WPŁYW LEKÓW STOSOWANYCH DO LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2 NA RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE

THE INFLUENCE OF DRUGS USED IN THE TREATMENT OF DIABETES TYPE 2 ON THE CARDIO-VASCULAR RISK

Vitalii Pashkov, Alla Kotvitska, Petro Noha

PROTECTING THE RIGHTS OF PRODUCERS ORIGINAL MEDICINES

OCHRONA PRAW PRODUCENTÓW LEKÓW ORYGINALNYCH

Borys I. Palamar, Halyna O. Vaskivska, Svitlana P. Palamar

DIDACTICAL DETERMINANTS USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN PROCESS OF TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS

DYDAKTYCZNE DETERMINANTY WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNĄ W PROCESIE KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH SPECJALISTÓW

Vitalii Pashkov, Aleksey Soloviov, Andrii Olefir

LEGAL ASPECTS OF COUNTERACTING THE TRAFFICKING OF FALSIFIED MEDICINES IN THE EUROPEAN UNION

ASPEKTY PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA OBROTOWI PODROBIONYMI LEKAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

Regina Wierzejska

PICIE KAWY A ZDROWIE – AKTUALNY STAN WIEDZY. CZY TO JUŻ KONIEC ROZTEREK PACJENTÓW?

COFFEE DRINKING AND HEALTH – THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE. WHETHER THE END OF THE DOUBTS OF PATIENTS IS ALREADY COMING?

Ewa Wielosz

WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE NA UWARUNKOWANIA ROZWOJU I DIAGNOSTYKĘ TWARDZINY UKŁADOWEJ

MODERN PERSPECTIVE ON THE DEVELOPMENT CONDITIONS AND DIAGNOSIS OF SYSTEMIC SCLEROSIS

Beata Głowacka, Małgorzata Radwan-Oczko

STOMATOLOGICZNE SPOJRZENIE NA CHOROBĘ LEŚNIOWSKIEGO I CROHNA. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

DENTAL PERSPECTIVE ON CROHN’S DISEASE: LITERATURE REVIEW

Ⓒ 2019 Aluna