logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

01/2018

Part I

Part II

Part I

SŁOWO WSTĘPNE
Maria Majdan
REUMATOLOGIA WSPÓŁCZESNA A 45 LAT REUMATOLOGII W LUBLINIE 9
PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Robert Zwolak, Maria Majdan
METODY OCENY SKUTECZNOŚCI RADIOSYNOWIORTEZY STAWU KOLANOWEGO – DOŚWIADCZENIA WŁASNE
METHODS OF EFFICACY ASSESSMENT OF THE KNEE JOINT RADIOSYNOVIORTHESIS– PERSONAL EXPERIENCE 10
Radosław Jeleniewicz, Dorota Suszek, Maria Majdan
OBJAWY ZE STRONY UKŁADU RUCHU W GRUPIE CHORYCH NA ZIARNINAKOWATOŚĆ Z ZAPALENIEM NACZYŃ
MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS IN A GROUP OF GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS PATIENTS 17
Iwona Żychowska, Dorota Suszek, Magdalena Dryglewska, Dorota Nurzyńska, Helena Donica, Maria Majdan
PRZYDATNOŚĆ OZNACZANIA ŁAŃCUCHÓW LEKKICH W OCENIE AKTYWNOŚCI TOCZNIA RUMIENIOWATEGO UKŁADOWEGO
SERUM FREE LIGHT CHAINS FOR MONITORING SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS ACTIVITY 21
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Magdalena Dryglewska, Bogdan Kolarz, Maria Majdan
ZABURZENIA EPIGENETYCZNE W TOCZNIU RUMIENIOWATYM UKŁADOWYM
EPIGENETIC DISTURBANCES IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS 32
Zbigniew Zdrojewski
TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY Z WTÓRNYM ZESPOŁEM ANTYFOSFOLIPIDOWYM – PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROBLEMS 40
Bożena Targońska-Stępniak
REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW JAKO UKŁADOWA CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ
RHEUMATOID ARTHRITIS AS A CONNECTIVE TISSUE DISEASE 47
Teresa Małecka-Massalska, Aleksandra Majdan
NIEDOŻYWIENIE I OTYŁOŚĆ U CHORYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW A PRZEWLEKŁY PROCES ZAPALNY
MALNUTRITION AND OBESITY AMONG PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND CHRONIC INFLAMMATORY PROCESS 52
Dorota Suszek, Maria Majdan
KRIOGLOBULINY I KRIOGLOBULINEMICZNE ZAPALENIE NACZYŃ
CRYOGLOBULINS AND CRYOGLOBULINEMIC VASCULITIS 59
Jolanta Parada-Turska, Monika Turska
ZMIENIAJĄCE SIĘ OBLICZE ZAPALEŃ ŚREDNICH NACZYŃ.
THE CHANGING FACE OF MEDIUM-SIZED VASCULITIS. 64
Monika Turska, Jolanta Parada-Turska
POSTAĆ SKÓRNA GUZKOWEGO ZAPALENIA TĘTNIC
CUTANEOUS POLYARTERITIS NODOSA 73
Ewa Wielosz, Maria Majdan
RÓŻNORODNOŚĆ KLINICZNA I SEROLOGICZNA W TWARDZINIE UKŁADOWEJ
CLINICAL AND SEROLOGICAL DIVERSITY IN SYSTEMIC SCLEROSIS 78
OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
Aleksandra Szuster, Justyna Tyburek, Karolina Widłak, Piotr Wilkołek, Karol Wiśniewski, Maria Majdan
WSPÓŁWYSTĘPOWANIE TOCZNIA RUMIENIOWATEGO UKŁADOWEGO I ŁUSZCZYCY – PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
THE COEXISTENCE OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS AND PSORIASIS – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROBLEMS 84
Andrzej Majdan, Aleksandra Majdan, Paweł Piłat, Paweł Cisek
ZAAWANSOWANA DNA MOCZANOWA CZY RAK PŁASKONABŁONKOWY UCHA U 91-LETNIEGO MĘŻCZYZNY – DIAGNOSTYKA, TERAPIA − OPIS PRZYPADKU
GOUT OR SQUAMOUS CELL CANCER OF THE EAR IN A 91-YEAR-OLD MAN – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROBLEMS: A CASE REPORT 88
Olga Kostrzewa, Paweł Kołodziej, Maria Majdan, Robert Zwolak, Anna Górak, Krzysztof Bar
CHOROBA MONDORA CZY WCZESNY OKRES TWARDZINY UKŁADOWEJ PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
MONDOR’S DISEASE OR SYSTEMIC SCLEROSIS – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC DILEMMAS 93
STRESZCZENIA / ABSTRACTS
WYKŁADY
Zygmunt S. Derewenda
THE CHALLENGES OF DRUG DISCOVERY: DESIGN OF SELECTIVE JAK INHIBITORS FOR TREATMENT OF AUTOIMMUNE DISORDERS
WYZWANIA W ODKRYWANIU NOWYCH LEKÓW– PROJEKTOWANIE SELEKTYWNYCH INHIBITORÓW JAK KINAZ DO LECZENIA CHORÓB AUTOIMMUNIZACYJNYCH 97
Umesh S. Deshmukh
ENDOGENOUS AND EXOGENOUS DANGER SIGNALS IN THE PATHOGENESIS OF SJÖGREN’S SYNDROME
ENDOGENNE I EGZOGENNE SYGNAŁY ZAGROŻENIA W PATOGENEZIE ZESPOŁU SJÖGRENA 98
Bogdan Kolarz, Maria Majdan
POSTRANSLACYJNIE MODYFIKOWANE BIAŁKA – ŹRÓDŁO ANTYGENÓW DLA PRZECIWCIAŁ MARKEROWYCH W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW
POST-TRANSLATIONAL PROTEIN MODIFICATIONS – THE SOURCE OF RHEUMATOID ARTHRITIS MARKER ANTIBODIES 99
PRACE NAUKOWE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY I KLINIKI REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ W LATACH 2003−2018
Jolanta Parada-Turska
ROLA AMINOKWASÓW POBUDZAJĄCYCH W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW
ROLE OF EXCITATORY AMINO ACIDS IN RHEUMATOID ARTHRITIS 100
Bożena Targońska-Stępniak
TRADYCYJNE I NIEKONWENCJONALNE CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE WPŁYWAJĄCE NA PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE U CHORYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
TRADITIONAL AND NONCONVETIONAL PROGNOSTIC PARAMETERS AFFECTING THE DISEASE COURSE AND PROGNOSIS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS. 101
Radosław Jeleniewicz
ZASTOSOWANIE POMIARÓW NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO W MEDYCYNIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH PRZYDATNOŚCI W DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ ORAZ CHOROBACH REUMATYCZNYCH
UTILIZATION OF SURFACE TENSION MESUREMENTS IN MEDICINE, PARTICULARLY THEIR USEFULNESS IN PERITONEAL DIALYSIS AND RHEUMATIC DISEASES 102
Dorota Suszek
ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STOPNIEM USZKODZENIA NEREK W TOCZNIU UKŁADOWYM A OBECNOŚCIĄ RÓŻNEGO TYPU PRZECIWCIAŁ ANTYFOSFOLIPIDOWYCH
THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE DEGREE OF RENAL DAMAGE IN SYSTEMIC LUPUS AND THE PRESENCE OF DIFFERENT TYPES OF ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES 103
Marcin Tomasz Mazurek
ZWIĄZEK PROFILU IMMUNOLOGICZNEGO CHORYCH NA PIERWOTNY ZESPÓŁ SJÖGRENA Z WYSTĘPOWANIEM W PRZEBIEGU CHOROBY OBJAWÓW POZAGRUCZOŁOWYCH
ASSOCIATION BETWEEN THE IMMUNOLOGICAL PROFILE OF THE GROUP OF PATIENTS WITH PRIMARY SJOGREN SYNDROME AND OCCURRENCE OF EXTRAGLANDULAR
MANIFESTATIONS IN THE COURSE OF THE DISEASE 104
Robert Zwolak
PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI SYNOWIORTEZY CHEMICZNEJ I RADIOIZOTOPOWEJ W TERAPII UPORCZYWYCH WYSIĘKÓW W STAWACH KOLANOWYCH ORAZ OCENA WPŁYWU OBYDWU
METOD NA NASILENIE NIESWOISTEGO PROCESU ZAPALNEGO
THE COMPARISON OF THE EFFICACY OF CHEMICAL SYNOVIORTHESIS AND RADIOSYNOVIORTHESIS IN PERSISTENT KNEE JOINT EFFUSIONS AND IMPACT ASSESSMENT OF BOTH
METHODS ON INTENSITY OF UNSPECIFIC INFLAMMATORY PROCESS 105
Magdalena Dryglewska
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA RÓŻNEGO TYPU PRZECIWCIAŁ ANTYFOSFOLIPIDOWYCH W WYBRANYCH UKŁADOWYCH CHOROBACH TKANKI ŁĄCZNEJ
THE INCIDENCE OF VARIOUS TYPES OF ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES IN SELECTED CONNECTIVE TISSUE DISEASES 106
Patrycja Nowicka-Stążka
ROLA KWASU CHINALDINOWEGO W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW
ROLE QUINALDIC ACID IN RHEUMATOID ARTHRITIS 107
Bogdan Kolarz
OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW AUTOIMMUNIZACJI U CHORYCH NA CHOROBY ZAPALNE STAWÓW LECZONYCH INHIBITORAMI TNF
POST-TRANSLATIONAL PROTEIN MODIFICATIONS – THE SOURCE OF RHEUMATOID ARTHRITIS MARKER ANTIBODIES 108
Arkadiusz Koszarny
IMMUNIZACJA NARZĄDOWO SWOISTA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AUTOIMMUNOLOGICZNYCH CHORÓB TARCZYCY U CHORYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
AUTOIMMUNIZATION WITH SPECIAL ATTENTION TO AUTOIMMUNE THYROID DISEASES IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS 109
Piotr Dąbrowski
WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ TOLERANCJI GLUKOZY I INSULINOOPORNOŚCI U CHORYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW ORAZ ZESZTYWNIAJĄCE ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA
W ODNIESIENIU DO AKTYWNOŚCI CHOROBY ORAZ STOSOWANEGO LECZENIA
THE OCCURRENCE OF GLUCOSE TOLERANCE DISORDERS AND INSULIN RESISTANCE RELATED TO DISEASE ACTIVITY AND TREATMENT IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
AND ANKYLOSING SPONDYLITIS 110
Anna Król
GENETYCZNA I IMMUNOLOGICZNA ANALIZA BIAŁKA PD-1 U CHORYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
GENETIC AND IMMUNOLOGICAL ANALYSIS OF PD-1 PROTEIN IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS1 111
Małgorzata Biskup
NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW W OKRESIE MAŁEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY, LECZONYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS WITH LOW DISEASE ACTIVITY TREATED IN AMBULATORY CONDITIONS 112
Iwona Żychowska
PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH NIESTANDARDOWYCH MARKERÓW (BETA2-MIKROGLOBULINY I ŁAŃCUCHÓW LEKKICH) W OCENIE AKTYWNOŚCI TOCZNIA RUMIENIOWATEGO UKŁADOWEGO
BETA-2 MICROGLOBULIN AND FREE LIGHT CHAINS IN ASSESSMENT OF LUPUS ERYTHREMATOSUS DISEASE ACTIVITY 113

Part II

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Andrey V. Dovzhenko, Vera D. Kuroedova, Lyudmila B. Halych
THE EVALUATION OF TEETH LOOSENING OF THE UPPER JAW IN ADAPTIVE PERIOD OF ORTHODONTIC TREATMENT BY BRACES
OCENA ROZLUŹNIENIA UKŁADU ZĘBOWEGO SZCZĘKI W OKRESIE ADAPTACYJNYM LECZENIA PRZY POMOCY APARATU ORTODONTYCZNEGO 123
Zhanetta A. Chornenka, Elvira Ts. Yasinska, Mariana I. Grytsiuk
EFFECT OF PROLONGED AND INTERMITTENT TREATMENT ON THE CLINICAL COURSE OF PEPTIC ULCER
SKUTECZNOŚĆ PRZEDŁUŻONEGO I OKRESOWEGO LECZENIA NA KLINICZNY PRZEBIEG OWRZODZENIA ŻOŁĄDKA 128
Юрий В. Смеянов, Юрий В. Лахтин
ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭМАЛИ ЗУБОВ НА МАРГИНАЛЬНУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ РЕСТАВРАЦИЙ I КЛАССА С РАЗНЫМ
ДИЗАЙНОМ КРАЯ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ
THE INFLUENCE OF STRESS-STRAIN PROCESSES IN TOOTH ENAMEL ON THE MARGINAL PERMEABILITY OF CLASS I RESTORATIONS WITH A DIFFERENT DESIGN
OF THE EDGE OF THE CARIOUS CAVITY 135
Maksim Y. Sokolov, Dmytro I. Besh, Olesya M. Besh, Oleg I. Rafaluk, Oleg O. Kapustynskyy
THE INFLUENCE OF THE MANUAL THROMBUS ASPIRATION ON THE SHORT TERM EFFECTIVENESS OF THE PERCUTANEOUS REVASCULARIZATION IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY THROMBOSIS
WPŁYW MANUALNEJ TROMBEKTOMII NA KRÓTKOTERMINOWĄ SKUTECZNOŚĆ PRZEZSKÓRNEJ REWASKULARYZACJI U PACJENTÓW Z ZAKRZEPICĄ TĘTNICY WIEŃCOWEJ 140
Orysya О. Syzon, Marianna О. Dashko
INDICATORS OF PHAGOCYTOSIS IN WOMEN WITH ACNE DURING COMPREHENSIVE TREATMENT THAT INCLUDED IMMUNOTHERAPY AND PROBIOTICS
WSKAŹNIKI FAGOCYTOZY U KOBIET Z TRĄDZIKIEM W TRAKCIE KOMPLEKSOWEGO LECZENIA OBEJMUJĄCEGO STOSOWANIE IMMUNOTERAPII ORAZ PROBIOTYKÓW 144
Наталия И. Гасюк, Наталия С. Артемова, Елена М. Ковалева, Валерий И. Похилько, Галина А. Соловьева
РОЛЬ ГЕНОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ
У ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
THE ROLE OF GENES OF RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ADVERSE OUTCOMES OF TREATMENT IN SEVERE INTRAVENTRICULAR HEMORRHAGES IN
PREMATURE INFANTS 148
Natalia V. Motorna, Svetlana L. Rybalko, Daria B. Starosyla, Mykhailo M. Guzyk, Iryna G. Strokina, Rostyslav F. Kaminsky, Alina V. Korsak, Sergey I. Savosko, Liudmyla M. Sokurenko, Yurii B. Chaikovsky
THE STUDY OF LEUKOCYTE PHAGOCYTIC ACTIVITY IN THE PRESENCE OF HERPETIC INFECTION AND STROKE
BADANIE AKTYWNOŚCI FAGOCYTARNEJ LEUKOCYTÓW PRZY WSPÓŁISTNIENIU ZAKAŻENIA OPRYSZCZKĄ I UDARU 155
Елена Н. Комар, Наталья Н. Кизлова, Александра Д. Трилевич, Василий В. Кравченко
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
RISK FACTORS FOR ADVERSE COURSE OF GASTRIC AND DUODENAL PEPTIC ULCER 160
Stanislav G. Saksonov, Tetiana S. Gruzeva, Oksana P. Vitovska
HEALTH OF OPHTHALMOLOGISTS AS A PREREQUISITE OF QUALITY MEDICAL SERVICES
STAN ZDROWIA OKULISTÓW JAKO WARUNEK JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH 165
Николай А. Щербина, Людмила А. Выговская
ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ
FEATURES OF LOCAL IMMUNITY IN LOCAL INFLAMMATORY REACTIONS IN PREGNANT, DEPENDING ON THE IMPLEMENTATION OF INTRAUTERINE INFECTION 168
Mykola Kondratiuk, Anna Blagaia, Ihor Pelo
COMPARATIVE HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTIVE INGREDIENTS CONTENT IN THE AIR ENVIRONMENT AFTER TREATMENT OF CEREAL SPIKED CROPS BY COMBINED FUNGICIDES
PORÓWNAWCZA HIGIENICZNA OCENA ZAWARTOŚCI AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW W POWIETRZU PO LECZENIU ZBOŻA KŁOSOWEGO PRZY POMOCY
ZŁOŻONYCH FUNGICYDÓW 173
Vadim G. Krivoshapkin, Sergei I. Semenov, Svetlana S. Maximova, Nadegda N. Tihonova, Anna I. Sivtseva, Snegana S. Sleptsova
CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF HEPATITIS D IN REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA I LABORATORYJNA WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU D W REPUBLICE SACHA (JAKUCJA) 179
Oleg O. Sherstiuk, Volodymyr H. Hryn, Nataliia I. Vynnyk, Andriy V. Piliuhin, Mykhailo M. Koptev
STEREOMORPHOLOGY OF THE GLANDULAR PARENCHYMA OF THE INFEROPOSTEROLATERAL AREA OF HUMAN PROSTATE GLAND
STEREOMORFOLOGIA MIĄŻSZU POWIERZCHNI DOLNO-TYLNO-BOCZNEJ LUDZKIEGO GRUCZOŁU KROKOWEGO 184
Valerii O. Novoseletskyi, Mykola A. Stanislavchuk, Volodymyr M. Shkarupa, Liliia V. Shvets
CHARACTERIZATION OF LEPR GENE Q223R (RS1137101) GENOTYPES IN PATIENTS WITH KNEE JOINT OSTEOARTHRITIS OF DIFFERENT RADIOGRAPHIC STAGES
CHARAKTERYSTYKA POLIMORFIZMU GENU LEPR Q223R (RS1137101) U PACJENTÓW Z CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ STAWU KOLANOWEGO W RÓŻNYCH STADIACH
ZAAWANSOWANIA ZMIAN RADIOLOGICZNYCH 188
Klaudiusz Nadolny, Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Jerzy Robert Ładny, Zbigniew Białczak, Marcin Podgórski, Oksana Makar, Nataliya Izhytska, Robert Gałązkowski
EPIDEMIOLOGIA NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA W OPIECE PRZEDSZPITALNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
THE EPIDEMIOLOGY OF SUDDEN CARDIAC ARREST IN PREHOSPITAL CARE IN THE AREA OF THE SILESIAN VOIVODESHIP 193
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Vitalii Pashkov, Larysa Udovyka, Hanna Dichko
INTERNATIONAL MEDICAL LAW AND ITS IMPACT ON THE UKRAINIAN HEALTH CARE LEGISLATION
MIĘDZYNARODOWE PRAWO MEDYCZNE I JEGO WPŁYW NA AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA NA UKRAINIE 201
Михаил В. Голубчиков, Наталия М. Орлова, Инна В. Беликова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ В УКРАИНЕ
THE MAIN DIRECTIONS OF REFORMING THE SERVICE OF MEDICAL STATISTICS IN UKRAINE 206
Lesia Lymar, Sergii Omelchuk
FACTORS OF THE MEDICAL CAREER CHOICE WITHIN THE CONTEXT OF UKRAINIAN HEALTHCARE REFORMS
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR ZAWODU LEKARZA W KONTEKŚCIE REFORM OCHRONY ZDROWIA ZACHODZĄCYCH NA UKRAINIE 211
Olena M. Bieliaieva, Valentyna H. Synytsia, Yuliia V. Lysanets
PHARMACEUTICAL TERMS WITH ONOMASTIC COMPONENT: QUANTITATIVE, STRUCTURAL AND LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS
TERMINOLOGIA FARMACEUTYCZNA ZE SKŁADOWĄ ONOMASTYCZNĄ: ANALIZA JAKOŚCIOWA, STRUKTURALNA ORAZ LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA 217
Vasyl M. Mykhalchuk, Averian G. Vasyliev
INFLUENCE OF RISK FACTORS ON DEVELOPMENT OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND LEGISLATIVE FOUNDATIONS FOR COPD MEDICAL CARE IN UKRAINE
WPŁYW CZYNNIKÓW RYZYKA NA ROZWÓJ PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC ORAZ PODSTAWY PRAWNE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PACJENTAMI Z POCHP
NA UKRAINIE 222
Vitalii Pashkov, Olena Batyhina, Liudmyla Leiba
ENSURING RIGHT TO ORGANIC FOOD IN PUBLIC HEALTH SYSTEM
ZAPEWNIENIE PRAWA DO ŻYWNOŚCI ORGANICZNEJ W PUBLICZNYM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA 226
Adrianna Skoczek, Urszula Gancarczyk, Paweł Prochownik, Bartosz Sobień, Piotr Podolec, Monika Komar
CECHY OSOBOWOŚCI SPRAWCÓW RÓŻNYCH TYPÓW PRZESTĘPSTW
PERSONALITY TRAITS OF PERPETRATORS OF VARIOUS TYPES OF CRIMES 230
OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
Oleksandr V. Kravets, Ihor A. Danilenko, Olga M. Smorodska, Artem M. Piddubnyi, Inna-Margaryta S. Zakorko, Sergei N. Danilchenko, Roman A. Moskalenko, Mykola G. Kononenko,
Anatolii M. Romaniuk
MORPHOLOGICAL AND CRYSTAL CHEMICAL CHARACTERISTIC OF PANСREATIC LITHIASIS
MORFOLOGICZNA I KRYSTALOCHEMICZNA CHARAKTERYSTYKA KAMICY PRZEWODÓW TRZUSTKOWYCH 237
Tetiana M. Kotelevska, Nataliia O. Pryimenko, Galyna M. Dubynska, Olena M. Iziumska, Vadym A. Bodnar
OPISTHORCHIASIS AND VIRAL HEPATITIS B: CLINICAL CASES
OPISTORCHOZA I WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B: PRZYPADKI KLINICZNE 242
HISTORIA MEDYCYNY / HISTORY OF MEDICINE
Anatolii M. Hrynzovskyi, Irina A. Holovanova, Sergei T. Omelchuk, Olena V. Kuzminska, Anastasia A. Hrynzovska, Olena O. Karlova, Vitalii Ye. Kondratiuk
PUBLIC HEALTH AND SOCIAL SUPERVISION ISSUES WITHIN PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINIAN TERRITORIES IN THE LATE 8TH- EARLY 9TH CENTURIES
ZDROWIE PUBLICZNE I KWESTIE NADZORU SPOŁECZNEGO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA TERYTORIUM UKRAINY NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU 246

Ⓒ 2019 Aluna