logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

02/2018

Part I

Part II

Part I

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Snizhana V. Feisa, Ivan V. Chopei
SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AT THE BACKGROUND OF CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDERS
SUBKLINICZNA NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY U PACJENTÓW Z NIEALKOHOLOWĄ STŁUSZCZENIOWĄ CHOROBĄ WĄTROBY NA PODŁOŻU ZABURZEŃ
METABOLIZMU WĘGLOWODANÓW 261
Оlena О. Оshyvalova
FEATURES OF VASCULAR DERMATOSCOPIC COMPONENT IN VARIOUS MORPHOLOGICAL TYPES OF EPIDERMAL DYSPLASIA
DERMATOSKOPOWE CECHY KOMPONENTY NACZYNIOWEJ W RÓŻNYCH TYPACH MORFOLOGICZNYCH DYSPLAZII NASKÓRKA 265
Mykhailo M. Oros, Volodymyr I. Smolanka, Nina V. Sofilkanich, Olesya I. Borovik, Vitaliy V. Luts, Pavlo G. Andrukh
EPILEPSY AFTER ISHEMIC STROKE: IS IT WORTH ADMINISTERING ANTICONVULSANTS AFTER THE FIRST ATTACK?
PADACZKA PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM. CZY WARTO STOSOWAĆ LEKI PRZECIWPADACZKOWE JUŻ PO PIERWSZYM NAPADZIE? 269
Liliya S. Babinets, Iryna M. Halabitska, Yuliia Ya. Kotsaba, Iryna O. Borovyk, Bogdan O. Migenko, Svitlana S. Ryabokon, Lydmila S. Tsybulska
THE EFFECT OF THE PROTEOLISIS’ SYSTEM ACTIVITY FOR THE TROPHOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH OSTEOARTHROSIS AND EXCRETORY INSUFFICIENCY OF PANCREAS
WPŁYW AKTYWNOŚCI PROCESÓW PROTEOLITYCZNYCH NA STAN ODŻYWIENIA PACJENTÓW Z CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW
I NIEWYDOLNOŚCIĄ ZEWNĄTRZWYDZIELNICZĄ TRZUSTKI 273
Степан С. Філіп, Андрій М. Братасюк, Рудольф М. Сливка
ЕНДОСКОПІЧНА БІПОЛЯРНА ЕЛЕКТРОЕКСЦИЗІЯ ТА ЛАЗЕРНА ФОТОКОАГУЛЯЦІЯ ПОЛІПІВ ТОВСТОЇ КИШКИ
BIPOLAR ELECTROEXCISION AND ENDOSCOPIC LASER PHOTOCOAGULATION COLON POLYPS 277
Lyubov V. Olenych, Lesya I. Pylypiv, Nataliya S. Bek, Olena M. Radchenko
CORRELATIONS BETWEEN LIPID METABOLISM INDICES IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND HYPOTHYROIDISM
KORELACJE POMIĘDZY WSKAŹNIKAMI METABOLIZMU LIPIDÓW U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM I NIEDOCZYNNOŚCIĄ TARCZYCY 281
Serhii Yu. Tsiporenko, Larysa F. Matyucha
THE RESEARCH OF MEDICAL AND SOCIAL FACTORS OF THE RISK OF REPRODUCTIVE HEALTH OF MEN BY FAMILY DOCTOR
ANALIZA KLINICZNYCH I SPOŁECZNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO MĘŻCZYZN W WARUNKACH PRAKTYKI LEKARZA RODZINNEGO 285
Оксана П. Кентеш, Мар’яна І. Немеш, Ольга С. Паламарчук, Володимир П. Фекета, Юліанна М. Савка
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ДІВЧАТ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ТІЛА
FUNCTIONAL STATE OF AUTONOMOUS REGULATION IN GIRLS OF REPRODUCTIVE AGE DEPENDING ON THE COMPONENT BODY COMPOSITION 291
Marianna O. Dashko, Orysya O. Syzon, Ulyana V. Fedorova
VALUES OF THE SYSTEMIC IMMUNITY IN PATIENTS SUFFERING FROM ACNE WITH DIFFERENT CLINICAL COURSE
ANALIZA POZIOMU ODPORNOŚCI U PACJENTÓW Z TRĄDZIKIEM O RÓŻNYM PRZEBIEGU KLINICZNYM 297
Тетяна В. Духович, Іван В. Чопей, Ксенія І. Чубірко
ДИНАМІКА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ФТОРХІНОЛОНОВОЇ ҐРУПИ IN VITRO В ПАЦІЄНТІВ З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ
DYNAMICS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ANTIBIOTIC RESISTANCE TO FLUOROQUINOLONES IN VITRO IN PATIENTS WITH OVERWEIGHT 301
Yaroslav O. Mykhalko
ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY PATTERNS OF ESCHERICHIA COLI IN CHILDREN AND ADULTS WITH URINARY TRACT INFECTIONS
WZORCE LEKOWRAŻLIWOŚCI ESCHERICHIA COLI U DZIECI I DOROSŁYCH Z ZAKAŻENIEM UKŁADU MOCZOWEGO 306
Elizaveta S. Sirchak, Silviya V. Patskun
INTERRELATION BETWEEN GHRELIN AND GASTRIN IN PATIENTS WITH COMBINATION OF CHRONIC GASTRITIS AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS
ZWIĄZEK POMIĘDZY GRELINĄ A GASTRYNĄ U PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM ŻOŁĄDKA I WSPÓŁWYSTĘPUJĄCĄ CUKRZYCĄ TYPU 2 311
Elizaveta S. Sirchak, Svetlana M. Opalenyk, Natalia Yu. Kurchak
KALLISTATIN LEVEL IN PATIENTS WITH COMBINATION OF CHRONIC PANCREATITIS AND ATEROSCLEROSIS
POZIOM KALLISTATYNY U PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM TRZUSTKI I WSPÓŁWYSTĘPUJĄCĄ MIAŻDŻYCĄ 315
Victoria S. Sukhan
CLUSTER ANALYSIS OF THE PHENOTYPE OF ASTHMA AND OBESITY
ANALIZA SKUPIEŃ (KLASTERYZACJA) FENOTYPU ASTMY I OTYŁOŚCI 319
Orysya O. Syzon, Marianna O. Dashko, Ulyana V. Fedorova
MODERN SPECIFIC FEATURES AND THERAPY OF PSORIASIS AND ARTHROPATHIC PSORIASIS COURSES
NOWE SWOISTE CECHY PRZEBIEGU KLINICZNEGO ŁUSZCZYCY I ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW ORAZ NOWE OPCJE TERAPEUTYCZNE 322
Oleksander R. Pulyk, Myroslava V. Hyryavets
TREATMENT FOR PATIENTS WITH NEGLEKT AFTER ISCHEMIC STROKE
LECZENIE CHORYCH Z ZESPOŁEM ZANIEDBYWANIA POŁOWICZEGO WTÓRNYM DO UDARU NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU 326
Galyna V. Yeryomenko
THE DEPENDENCE OF THE ENDOTHELIAL FUNCTION ON COMORBID STATES IN PATIENTS WITH ASTHMA
WPŁYW FUNKCJI ŚRÓDBŁONKA NA CHOROBY WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE U PACJENTÓW Z ASTMĄ 329
Yelyzaveta S. Sirchak, Mykhailo P. Stan, Valeria V. Brych
CHANGES IN CHOLECYSTOKININ LEVEL IN PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE ON THE BACKGROUND OF TYPE II DIABETES
ZMIANY STĘŻENIA CHOLECYSTOKININY U PACJENTÓW Z CHOROBĄ REFLUKSOWĄ PRZEŁYKU W PRZEBIEGU CUKRZYCY TYPU 2 333
Liliya S. Babinets, Nataliia A. Melnyk, Nataliia O. Shevchenko, Galina M. Sasyk, Olexandr S. Zemlyak, Olexandra Ye. Kopach, Olga Ye. Fedoriv
OPTIMIZATION OF THE COMPLEX THERAPY OF CHRONIC PANCREATITIS WITH METABOLIC SYNDROME
OPTYMALIZACJA ZŁOŻONEJ TERAPII PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM TRZUSTKI I ZESPOŁEM METABOLICZNYM 337
Olesya M. Besh, Dmytro I. Besh, Olena O. Sorokopud, Marta O. Kondratiuk, Oksana R. Slaba
ASIT THERAPY: ADVANTAGES AND ADVERSE EFFECTS. OWN RESULTS AND LITERATURE DATA
ALERGENOWO SWOISTA IMMUNOTERAPIA (ASIT): KORZYŚCI I DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE. DOŚWIADCZENIA WŁASNE I PRZEGLĄD LITERATURY 341
Антоніна В. Варваринець, Іван В. Чопей, Ксенія І. Чубірко
КЛІНІКО-ЕНДОСКОПІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕДОЛІЗУМАБУ У ПАЦІЄНТІВ З НЕСПЕЦИФІЧНИМ ВИРАЗКОВИМ КОЛІТОМ
CLINICAL AND ENDOSCOPIC EFFICACY OF VEDOLIZUMAB IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS 346
Gennadiy О.Slabkiy, Svetlana V. Delehan-Коkaiko
SPECIAL FEATURES OF POPULATION MORBIDITY OF TRANSCARPATHIAN REGION AS THE MOUNTAINOUS TERRITORY OF UKRAINE AND THE PREVALENCE OF DISEASES IN THE REGION
SWOISTE CECHY CHOROBOWOŚCI POPULACYJNEJ OBWODU ZAKARPACKIEGO JAKO PRZYKŁADU GÓRZYSTEGO TERYTORIUM UKRAINY. ANALIZA
WYSTĘPOWANIA CHORÓB W REGIONIE 350
Yevheniya H. Zaremba, Nataliya O. Rak, Olha V. Zaremba, Olena V. Zaremba-Fedchyshyn, Marianna M. Virna, Liliya O. Odnorih
INDSCATORS OF BLOOD LIPID PROFILE, ACUTE PHASE REACTIONS AND URIC ACID IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION COMBINED WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
PROFIL LIPIDOWY, MARKERY REAKCJI OSTREJ FAZY ORAZ KWAS MOCZOWY U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM I WSPÓŁWYSTĘPUJĄCĄ
DYSPLAZJĄ TKANKI ŁACZNEJ 356
Михайло М. Івачевський, Віталіна В. Івачевська
ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, УСКЛАДНЕНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ
SUBSTANTIATION OF COMPLEX INTENSIVE TREATMENT OF HEPATIC FAILURE, COMPLICATED BY ENCEPHALOPATHY 361
Маріанна І. Немеш, Оксана П. Кентеш, Ольга С. Паламарчук, Ольга Є. Костенчак, Володимир П. Фекета
ВЗАЄМОЗВ´ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ТІЛА З ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ГЕМОДИНАМІКИ
THE CORRELATION BETWEEN BODY COMPOSITION AND THE FUNCTIONAL STATE OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN YOUNG MEN IN DEPENDENCE
ON THE HEMODYNAMICS TYPES 366
Людмила В. Ігнатко, Андріяна О. Янковська, Габрієла Г. Кавуля, Олена В. Дебрецені, Крістіан О. Дебрецені, Наталія М. Гема-Багіна, Агнета В. Ленченко
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГАСТРОЦЕРЕБРАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У ДОНОШЕНИХ ТА НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF FUNCTIONAL GASTROCEREBRAL DISORDERS IN DONORS AND PREMATURE INFANTS 372
Oksana S. Khukhlina, Alona A. Antoniv, Olha Ye. Mandryk, Olha Yе. Hryniuk, Svitlana V. Kovalenko, Victoria Yu. Drozd, Zoriana Ia. Kotsiubiichuk
CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS FOR COMORBIDITY WITH BRONCHIAL ASTHMA ON THE BACKGROUND OF OBESITY
KLINICZNE I PATOGENETYCZNE CECHY NIEALKOHOLOWEGO STŁUSZCZENIOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY I WSPÓŁWYSTĘPUJĄCEJ
ASTMY OSKRZELOWEJ NA PODŁOŻU OTYŁOŚCI 376
OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
Іван П. Катеренчук, Лідія А. Ткаченко, Тетяна І. Ярмола, Олександр І. Катеренчук
ПЕРВИННИЙ АМІЛОЇДОЗ НИРОК: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА МОЖЛИВОСТІ СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ (ВИПАДОК З ПРАКТИКИ)
PRIMARY RENAL AMYLOIDOSIS: FEAUTURES OF DISEASE COURSE AND THE POSSIBILITIES OF IN-TIME DIAGNOSIS (CLINICAL CASE REPORT) 380
STRESZCZENIA / ABSTRACT
Vasyl M. Mykhalchuk, Averian G. Vasyliev
A DESCRIPTIVE, CROSS-SECTIONAL, POPULATION-BASED STUDY OF MEDICAL AND DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS
OF COPD AMONG KYIV (UKRAINE) POPULATION AS AN INDICATOR OF GENERALIZED TENDENCIES
OPISOWE, PRZEKROJOWE, POPULACYJNE BADANIE KLINICZNYCH I DEMOGRAFICZNYCH CECH POCHP U MIESZKAŃCÓW KIJOWA (UKRAINA)
JAKO WSKAŹNIK OGÓLNYCH TENDENCJI 385
Andriy M. Bratasyuk, Stepan S. Filip, Vasyl Y. Ploskina
COLON POLYPS’ DETECTION FREQUENCY IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS ON THE BACKGROUND OF NSAIDS THERAPY
CZĘSTOŚĆ WYKRYWANIA POLIPÓW JELITA GRUBEGO U OSÓB W STARSZYM WIEKU STOSUJĄCYCH NLPZ 386
Eugene V. Sid’, Oleksandr S. Kulbachuk.
DIAGNOSTIC VALUE OF MATRIX METALLOPROTEINASE-9 AMONG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME WITH ELEVATION AND WITHOUT ELEVATION OF ST SEGMENT
WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA METALOPROTEINAZY MACIERZY ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ MMP-9 U PACJENTÓW Z OSTRYM ZESPOŁEM WIEŃCOWYM Z PRZETRWAŁYM,
JAK I BEZ PRZETRWAŁEGO UNIESIENIA ODCINKA ST 387
Яна Ю. Гнепа, Іван В. Чопей, Ксенія І. Чубірко, Юрій В. Плоскіна
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROM 388

Part II

ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL ARTICLE
Viktoriia G. Kostenko, Iryna M. Solohor
HOW TO INCORPORATE ACADEMIC WRITING PEDAGOGY IN UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION
JAK UWZGLĘDNIĆ NAUCZANIE PISANIA TEKSTÓW AKADEMICKICH W KSZTAŁCENIU MEDYCZNYM PRZED- ORAZ PODYPLOMOWYM? 261
PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Dmytro Shkurupii
NUTRITIVE SUPPORT FOR NEWBORNS IN CRITICAL CONDITIONS: SEMI-ELEMENTAL FORMILAS AS A MEANS OF ENTERAL NUTRITION
LECZENIE ŻYWIENIOWE NOWORODKÓW W STANIE KRYTYCZNYM: MIESZANKI PÓŁ-ELEMENTARNE JAKO METODA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO 266
Paulina Klimkiewicz, Robert Klimkiewicz, Agnieszka Jankowska, Anna Kubsik, Patrycja Widłak, Adam Łukasiak, Katarzyna Janczewska,
Natalia Kociuga, Tomasz Nowakowski, Marta Woldańska-Okońska
OCENA STANU FUNKCJONALNEGO PO NEUROREHABILITACJI PACJENTÓW PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU
AN ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATUS IN THE NEUROREHABILITATION OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE 271
Zlatoslava O. Shaienko, Lyudmila Ye. Bobyreva
COMBINATION OF METFORMIN AND PIOGLITAZONE AND ITS EFFECT IN TREATMENT OF COMORBID PATHOLOGY
KOMBINACJA METFORMINY I PIOGLITAZONU I JEJ WPŁYW NA LECZENIE WSPÓŁISTNIEJĄCEJ PATOLOGII 278
Maria Matla, Jakub Rajtar-Zembaty, Waldemar Zawada
ZABURZENIA SPRAWNOŚCI NARZĄDU RUCHU U PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM
THE DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE GERIATRIC WARD 281
Inna V. Orlova, Mykola A. Stanislavchuk, Iryna P. Gunko
DYSADIPOKINEMIA IN PATIENTS WITH GOUT AND ITS ASSOCIATION WITH THE DISEASE ACTIVITY
DYSADIPOKINEMIA U CHORYCH Z WOLEM I JEJ ZWIĄZEK Z AKTYWNOŚCIĄ CHOROBY 289
Maryna I. Dmytrenko
ANALYSIS OF ELECTROMYOGRAPHIC INDEXES OF TEMPORAL AND MASTICATORY MUSCLES IN PATIENTS WITH DISTAL OCCLUSION COMPLICATED BY DENTAL CROWDING
ANALIZA ELEKTROMIOGRAFICZNYCH WSKAŹNIKÓW MIĘŚNI SKRONIOWYCH I MIĘŚNI ŻWACZY U CHORYCH Z TYŁOZGRYZEM POWIKŁANYM STŁOCZENIEM ZĘBÓW 295
Yevheniya Kh. Zaremba, Olha V. Zaremba, Nazar R. Fedchyshyn, Victoria I. Tkachenko, Oleh O. Kapustynskyy
THE INCREASE OF EFFICIENCY OF TREATMENT IN PATIENTS WITH NON-STABLE ANGINA PECTORIS WITH USE OF NITROGEN OXIDE DONATOR
WZROST SKUTECZNOŚCI LECZENIA CHORYCH Z NIESTABILNĄ DŁAWICĄ PIERSIOWĄ PRZY POMOCY DONORÓW TLENKU AZOTU 399
Volodymyr H. Hryn, Tamara F. Deineha, Аndrij V. Piliuhin, Anna V. Lavrenko, Dmytro O. Lavrenko
SPATIAL ORGANIZATION OF THE EXCRETORY DUCTS AND SECTIONS OF MICROCIRCULATORY BLOOD FLOW OF THE LABIAL SALIVARY GLANDS IN OLDER ADULTS
STRUKTURA PRZESTRZENNA PRZEWODÓW WYDZIELNICZYCH ORAZ PRZEKROJE NACZYŃ MIKROKRĄŻENIA WARGOWYCH GRUCZOŁÓW
ŚLINOWYCH U DOROSŁYCH W STARSZYM WIEKU 303
Denys P. Biletskyy, Oleg A. Ustiansky, Olena S. Maksymova, Pavel A. Moskalenko, Alexey A. Tymoshenko, Anna S. Degtyarenko, Viktoriia Yu. Harbuzova , Yevhen I. Dubovyk, Andrii P. Voznyi, Gennadii F. Tkach
THE HISTOLOGICAL AND ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF THE PAROTID SALIVARY GLAND IN DEHYDRATED RATS OF DIFFERENT AGES
BADANIE HISTOLOGICZNE I MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA PRZYUSZNYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH U ODWODNIONYCH SZCZURÓW W RÓŻNYM WIEKU 307
Mykhaylo Y. Delva, Iryna I. Delva, Nataliya V. Lytvynenko
POST-STROKE FATIGUE AND ITS DIMENSIONS OVER THE SECOND HALF YEAR AFTER STROKE
ZMĘCZENIE PO UDARZE I JEGO WYMIARY W OKRESIE 6 – 12 MIESIĘCY OD INCYDENTU NIEDOKRWIENNEGO 314
Виталий С. Кузь, Валентин Н. Дворник, Виталий А. Костенко, Гельфира М. Кузь, Олег Е. Акимов
ВЛИЯНИЕ БАЗИСНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ И
АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
INFLUENCE OF BASIC DENTAL MATERIALS ON INDICATORS OF FREE RADICAL OXIDATION AND ANTIOXIDANT BLOOD`S POTENTIAL OF WHITE RATS (EXPERIMENTAL STUDY) 318
Volodymyr O. Shaprynskyi, Yevhen V. Shaprynskyi, Yaroslav V. Karyi, Serhii A. Lysenko, Oleg O. Vorovskyi, Andrii I. Semenenko
OPERATIVE TREATMENT OF CORROSIVE ESOPHAGEAL STRICTURES
OPERACYJNE LECZENIE POOPARZENIOWYCH ZWĘŻEŃ PRZEŁYKU 323
Вадим М. Недоборенко, Анна В. Лавренко, Тетяна В. Мамонтова, Людмила Е. Весніна, Ігор П. Кайдашев
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТ ЗНИЖУЄ РІВЕНЬ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ
IRON DEFICIENCY REDUCES SYSTEMIC INFLAMMATION IN OBESE WOMEN 326
Vladyslav A. Smiianov, Natalia O. Dryha, Olha I. Smiianova, Victor K. Obodyak, Tatyana O. Zudina
DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL-COMMUNICATIVE SYSTEM, CREATED TO IMPROVE MEDICAL HELP FOR FAMILY MEDICINE DOCTORS
OPRACOWANIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEGO SYSTEMU MAJĄCEGO NA CELU USPRAWNIENIE PRACY LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 331
Valentina Trufanova, Olha Sheshukova, Vadym Davydenko, Tetiana Polishchuk, Sofia Bauman, Vitalina Dobroskok
CHARACTERISTICS OF EPIDEMIOLOGY OF DENTAL CARIES IN CHILDREN FROM REGIONS WITH HIGH AND OPTIMUM FLUORINE CONTENT IN DRINKING WATER
EPIDEMIOLOGIA PRÓCHNICY ZĘBÓW U DZIECI Z REGIONÓW Z WYSOKĄ I OPTYMALNĄ ZAWARTOŚCIĄ FLUORU W WODZIE PITNEJ 335
Mariana O. Ryznychuk, Mariana I. Kryvchanska, Irina V. Lastivka, Roman Ye. Bulyk
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF SPINA BIFIDA IN CHILDREN
WYSTĘPOWANIE ORAZ CZYNNIKI RYZYKA ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA U DZIECI 339
Olha M. Toronchenko, Viktor I. Bredun, Natalia O. Smoliar
EFFECT OF ATMOSPHERIC TECHNOGENIC EMISSIONS ON HEALTH INDICATORS OF CHILD POPULATION
WPŁYW ATMOSFERYCZNYCH EMISJI TECHNOGENICZNYCH NA WSKAŹNIKI ZDROWIA WŚRÓD POPULACJI DZIECIĘCEJ 345
Anna M. Antonenko, Olena P. Vavrinevych, Maria M. Korshun, Sergiy T. Omelchuk
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF PESTICIDES APPLICATION ON ADULT POPULATION MORBIDITY WITH THYROID GLAND DISEASES
HIGIENICZNA OCENA WPŁYWU STOSOWANIA PESTYCYDÓW NA CHOROBOWOŚĆ POPULACJI OSÓB DOROSŁYCH Z CHOROBAMI GRUCZOŁU TARCZOWEGO 353
Anita Bielawska, Katarzyna Tomczyk, Brygida Adamek, Barbara Rybus-Kalinowska, Jakub Warakomski, Beata Łabuz-Roszak
NAWYKI ŻYWIENIOWE MŁODZIEŻY LICEALNEJ RUDY ŚLĄSKIEJ
EATING HABITS OF THE YOUTH FROM RUDA SLASKA 358
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Nataliya Gutorova, Olena Batyhina, Maryna Trotska
LEGAL PROTECTION OF PUBLIC HEALTH THROUGH CONTROL OVER GENETICALLY MODIFIED FOOD
PRAWNA OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO POPRZEZ UZYSKANIE KONTROLI NAD ŻYWNOŚCIĄ GENETYCZNIE MODYFIKOWANĄ 366
Marcin Łykowski, Bartosz Dybowski, Sławomir Poletajew, Tomasz Piecha, Piotr Radziszewski
POWIKŁANIA INFEKCYJNE PO BIOPSJI GRUCZOŁU KROKOWEGO
INFECTIOUS COMPLICATIONS OF PROSTATE BIOPSY 371
Mariia O. Faustova, Maiia M. Ananieva, Yaroslav O. Basarab, Oksana V. Dobrobolska, Iryna M. Vovk, Galina A. Loban’
BACTERIAL FACTORS OF CARIOGENICITY (LITERATURE REVIEW)
BAKTERYJNE CZYNNIKI ROZWOJU PRÓCHNICY (PRZEGLĄD LITERATURY) 378
Iryna Y. Senyuta
HEPATITIS C AND HUMAN RIGHTS: COMPARISON OF LEGAL EXPERIENCE OF UKRAINE AND GEORGIA
ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C A PRAWA CZŁOWIEKA: PORÓWNANIE DOŚWIADCZEŃ PRAWNYCH UKRAINY I GRUZJI 383
Anna Babińska, Wojciech Wawrzynek, Jarosław Skupiński, Sabina Kasprowska, Małgorzata Piechota, Beata Łabuz- Roszak
PACJENT Z ZESPOŁEM BÓLOWYM KRĘGOSŁUPA A WYNIK BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
PATIENT WITH SPINE PAIN AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING RESULT 389
Oksana V. Bakun, Svitlana Y. Karatieieva, Svitlana B. Semenenko, Oksana I. Yurkiv, Ksenia V. Slobodian
OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL CARE BY FAMILY DOCTORS IN UKRAINE: LITERATURE REVIEW
OPIEKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA W WARUNKACH PRAKTYKI LEKARZA RODZINNEGO NA UKRAINIE: PRZEGLĄD LITERATURY 398
Vitalii Pashkov, Nataliya Gutorova, Petro Noha
REPRODUCTIVE FUNCTION: THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE PEOPLE WHICH ARE SENT TO THE AREA OF THE FIGHTING
FUNKCJA REPRODUKCYJNA: OCHRONA PRAW OSÓB WYSYŁANYCH NA OBSZARY OBJĘTE DZIAŁANIAMI ZBROJNYMI 403
Marek Mazurek, Ewa Papuć, Konrad Rejdak
MÓZGOWE MIKROKRWAWIENIA – DEFINICJA, PATOFIZJOLOGIA ORAZ NASTĘPSTWA
BRAIN MICROBLEEDS – DEFINITION, PATHOPHYSIOLOGY AND THE CONSEQUENCES 408
Iwona Mańka-Gaca, Beata Łabuz-Roszak, Agnieszka Machowska-Majchrzak
GENETYCZNIE UWARUNKOWANE ZABURZENIA CZYNNOŚCI ELEKTRYCZNEJ MÓZGU I SERCA
GENETICALLY DETERMINED ABNORMAL ELECTRICAL ACTIVITY OF THE BRAIN AND THE HEART 413
Magdalena Pawelec-Winiarz, Anna Brzecka
WSPÓŁISTNIENIE ASTMY I ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
COEXISTENCE OF ASTHMA AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME – REVIEW OF THE LITERATURE 417
Barbara Kalbarczyk, Marcin Bobiński, Mieczysław Szatanek, Bartłomiej Kalbarczyk, Robert Rojewski, Jan Kotarski
SEKSUALNOŚĆ KOBIETY W POŁOGU
THE SEXUALITY OF WOMAN IN PUERPERIUM 421
OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
Роман Н. Федосюк, Лилия О. Щупачинская
ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ: АНАЛИЗ СЛУЧАЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ СМЕРТИ И ОБОСНОВАНИЕ СТАНДАРТОВ
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В НЕКАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY: AN INTRAOPERATIVE DEATH CASE ANALYSIS AND SUBSTANTIATION
OF THE STANDARDS OF PERIOPERATIVE ANESTHETIC MANAGEMENT IN A NON-CARDIOSURGERY CLINIC 425
Тетяна І. Ярмола, Тетяна Б. Бевзенко, Лідія А. Ткаченко, Вікторія В. Талаш, Ганна Л. Пустовойт
СКЛАДНИЙ КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВУЗЛИКОВОГО ПОЛІАРТЕРІЇТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ УРАЖЕННЯ НИРОК
A COMPLEX CLINICAL CASE OF POLYARTERITIS NODOSA THROUGH THE PRISM OF KIDNEYS 436

Ⓒ 2019 Aluna