logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

03/2018

Part I

Part II

Part I

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Lesia V. Savchenko, Igor P. Kaidashev
INDIVIDUAL APPROACH TO THE TREATMENT OF OBESE COPD PATIENTS CAN REDUCE ANTHROPOMETRIC INDICATORS, THE LEVEL OF SYSTEMIC INFLAMMATION AND IMPROVE THE QUALITY OF LIFE
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO LECZENIA OTYŁYCH CHORYCH Z POCHP MOŻE ZMNIEJSZYĆ WSKAŹNIKI ANTROPOMETRYCZNE, POZIOM OGÓLNOUSTROJOWEGO STANU
ZAPALNEGO I POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA 451
Вадим В. Білошицький, Аліса В. Пачевська, Аліна В. Білошицька, Валерій М. Істошин, Марина В. Білошицька, Ольга Б. Шевня
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІПОСОМНОЇ ТРАНСФЕКЦІЇ ГЕНУ APOE3 ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ
EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF LIPOSOME-MEDIATED APOE3 GENE TRANSFECTION FOR CEREBRAL ATHEROSCLEROSIS 460
David S. Avetikov, Olha P. Bukhanchenko, Ihor O. Ivanytskyi, Viktoriia V. Aipert, Dmytro V. Steblovskyi
PERSPECTIVES FOR APPLYING THE ADDITIONAL STUDY METHODS FOR DIAGNOSTICS OPTIMIZATION OF POSTOPERATIVE HYPERTROPHIC SCARS OF THE HEAD AND NECK
PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA DODATKOWYCH METOD BADAWCZYCH W CELU OPTYMALIZACJI DIAGNOSTYKI POOPERACYJNYCH HIPERTROFICZNYCH BLIZN GŁOWY I SZYI 470
Oksana S. Khukhlina, Igor V. Gerush, Alona A. Antoniv, Olha Ye. Mandryk, Tamara G. Kopchuk, Svitlana P. Melnychuk, Zoriana Ia. Kotsiubiichuk
THE ROLE OF HYDROGEN SULFIDE IN THE PROGRESSION MECHANISMS OF NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS AND CHRONIC KIDNEY DISEASE
ROLA SIARKOWODORU W MECHANIZMACH PROGRESJI NIEALKOHOLOWEGO STŁUSZCZENIOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY I PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK 474
Анастасія А. Ахмедова, Олександр М. Очередько
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ ПРОФІЛАКТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ
ПАЦІЄНТІВ З КОМОРБІДНИМИ СТАНАМИ НА ПРИКЛАДІ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНИМ ТИСКОМ ТА ДУОДЕНІТОМ
SUBSTANTIATION OF THE MODEL OF CLINICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY EVALUATION OF PREVENTION, TREATMENT, AND DISPENSERIZATION
OF THE PATIENTS WITH COMORBIDITY. THE EXAMPLE OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND DUODENITIS 479
Iryna M. Bezkorovayna, Victoria V. Ryadnova, Denys O. Nakonechnyi, Anna O. Bezkorovayna
ТHE EFFECTIVENESS OF SPHERO-CYLINDRICAL CORRECTION AT A SHORT DISTANCE IN PRESBYOPIC AGE PATIENTS WITH THE FIRST DETECTED ASTIGMATISM
SKUTECZNOŚĆ KOREKCJI SFERYCZNO-CYLINDRYCZNEJ DO BLIŻY U PACJENTÓW Z DALEKOWZROCZNOŚCIĄ I WYKRYTYM PO RAZ PIERWSZY ASTYGMATYZMEM 485
Ирина В. Марченко, Евгений И. Дубовик, Геннадий Ф. Ткач, Алена С. Максимова, Ольга И. Матлай, Александр В. Атаман, Виктория Ю. Гарбузова
АССОЦИАЦИЯ RS997509-ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЕNРР1 С РАЗВИТИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА В УКРАИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
THE ASSOCIATION BETWEEN ENPP1 RS997509 POLYMORPHISM AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS DEVELOPMENT IN UKRAINIAN POPULATION 490
Anna V. Voronkova, Lyubov V. Smaglyuk
CHANGES IN BIOCHEMICAL PARAMETERS OF ORAL FLUID IN PATIENTS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH A
BRACKET SYSTEM UNDER THE ACTION OF A DEVELOPED MUCOSAL GEL WITH PROBIOTIC
ZMIANY PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH ŚLINY POD WPŁYWEM ŻELU Z PROBIOTYKAMI DO STOSOWANIA NA BŁONY ŚLUZOWE
U PACJENTÓW LECZONYCH PRZY POMOCY ZAMKÓW ORTODONTYCZNYCH 496
Дмитро М. Бойко, Володимир Г. Печериця, Оксана С. Бойко, Світлана М. Кулик
СОЦІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ САРКОЇДОЗУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УКРАЇНА
SOCIOECOLOGICAL FEATURES OF THE EPIDEMIOLOGY OF SARCOIDOSIS IN THE POLTAVA REGION, UKRAINE 501
Світлана О. Бондарь
ФОРМУВАННЯ У ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ СІМ’Ї
THE FORMATION OF SAFE BEHAVIOR AMONG YOUNG PEOPLE IN THE FAMILY CONDITIONS 508
Iryna S. Dronyk, Ostap H. Yavorsky, Olexandr Y. Sklyarov
THE CHANGES OF SOME BIOREGULATORS AND GAS TRANSMITTERS IN PATIENTS WITH HYPERTONIC DISEASE UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL LOADING
ZMIANY NIEKTÓRYCH BIOREGULATORÓW I PRZEKAŹNIKÓW GAZU POD WPŁYWEM OBCIĄŻENIA FIZYCZNEGO U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM 513
Ігор В. Сергета, Оксана Б. Дударенко, Ольга П. Мостова, Лариса М. Ваколюк, Тетяна В. Лобастова, Віталій М. Андрійчук, Ольга М. Якубовська
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ПСИХОГІГІЄНІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ЧОЛОВІКІВ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
COMPLEX OF PSYCHO-HYGIENIC CORRECTION MEASURES OF PERSONALITY FEATURES OF HIV-INFECTED MEN AND EVALUATION OF THEIR EFFICIENCY 518
Володимир С. Мельник, Людмила Ф. Горзов
КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
CLINICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF PROFESSIONAL ORAL HYGIENE 525
Anna Ye. Karasiunok, Liubov V. Smahliuk
THE ROLE OF PARENTS IN MOTIVATION FOR ORTHODONTIC TREATMENT FOR CHILDREN
ROLA RODZICÓW W MOTYWOWANIU DZIECI DO LECZENIA ORTODONTYCZNEGO 529
Наталія І. Дяків-Корейба
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЖОВЧЕКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ
CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF CHOLELITHIASIS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES BY GENDER 534
Вероніка К. Козакевич, Лариса С. Зюзіна, Людмила А. Жук, Лідія Д. Коровіна
РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
THE ROLE OF SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS IN THE FORMATION OF THE SOMATIC HEALTH LEVEL IN SCHOOL-AGED CHILDREN 537
Oleksandra S. Kondratiuk, Maria M. Korshun, Sergii I. Garkavyi, Sergii S. Garkavyi, Liudmyla A. Stasiuk, Olena V. Dema, Olga O. Sokolovska
HYGIENIC ASSESSMENT OF DIFFERENT FORMS OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS ORGANIZATION IN PRIMARY SCHOOL
HIGIENICZNA OCENA RÓŻNYCH FORM ORGANIZACJI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 542
Дмитро Д. Дячук, Ірина Е. Заболотна, Юрій Б. Ященко
АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ ОЖИРІННЯ СЕРЕД ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ АСОЦІЙОВАНИХ З НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА
ANALYSIS OF THE EXTENSION OF CHILDHOOD EXPECTATIONS AND EVALUATION OF THE RISKS OF THE DEVELOPMENT OF DISEASES ASSOCIATED WITH OVERWEIGHT 546
Наталія О. Рингач, Марина Б. Щербиніна, Тетяна М. Шевченко, Вікторія М. Гладун, Володимир І. Саричев
РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСУНЕННЯ РИЗИКУ НАДМІРНОЇ ВАГИ: СУСПІЛЬНА ДУМКА І ПРАКТИКА
RATIONAL NUTRITION AS A PREREQUISITE FOR ELIMINATING THE RISK OF OVERWEIGHT: PUBLIC OPINION AND PRACTICE 551
Tetiana Maksymets, Natalia Karpyshyn, Taras Gutor, Helen Sklyarova, Eugen Sklyarov
INFLUENCE OF RISK FACTORS ON INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY
WPŁYW CZYNNIKÓW RYZYKA NA INSULINOOPORNOŚĆ U PACJENTÓW Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ 558
Микола А. Бичков, Мар’яна М. Яхницька
ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ КАЛЬЦІЮ СЛИНИ У ПАЦІЄНТІВ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ
FEATURES OF EXCHANGE OF CALCIUM SALIVA IN PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 561
Yevhen V. Smiianov, Vladyslav A. Smiianov, Inna. A. Sniehirova, Olha I. Smiianova
ALGORITHM OF ADENOIDITIS TREATMENT IN ADULTS, DEPENDING ON THE PHARYNGEAL TONSIL HYPERTROPHY STAGE
ALGORYTM LECZENIA ZAPALENIA MIGDAŁKA GARDŁOWEGO U DOROSŁYCH W ZALEŻNOŚCI OD STADIUM JEGO HIPERTROFII 564
Анатолій В. Ємець, Вікторія І. Донченко, Євгенія О. Скріннік
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR FORMATION OF FUTURE DRIVERS ‘READINESS TO APPLICATION OF PHYSICAL-REHABILITATION TECHNOLOGIES 569
Oryna Z. Detsyk, Zhanna M. Zolotarova, Iryna V. Stovban, Roman M. Melnyk
AWARENESS OF PEDIATRIC PALLIATIVE CARE AMONG HEALTH CARE WORKERS
STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI PEDIATRYCZNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ WŚRÓD PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA 574
Ирина В. Сорокина, Михаил С. Мирошниченко, Наталья В. Капустник, Татьяна А. Храмова, Оксана В. Дегтярева, Светлана И. Данильченко
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПОЧЕК ДОНОШЕННЫХ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ
МАТЕРЕЙ, БЕРЕМЕННОСТЬ КОТОРЫХ ОСЛОЖНИЛАСЬ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF KIDNEYS CONNECTIVE TISSUE OF MATURE FETUSES AND NEWBORNS FROM MOTHERS,
WHOSE PREGNANCY WAS COMPLICATED BY PREECLAMPSIA OF VARYING DEGREES OF SEVERITY 579
Natalia V. Moisieieva, Liliya V. Burya, Anna A. Kapustianskaya, Iryna A. Kolenko, Maria A. Rumyantseva, Oleksii H. Shumeiko
COMPREHENSIVE PATTERNS OF COMORBIDITY: COPD AND DEPRESSION. ASPECTS OF TREATMENT
KOMPLEKSOWE WZORCE WSPÓŁWYSTĘPOWANIA: POCHP I DEPRESJA. ASPEKTY LECZENIA 588
Irina I. Motruk, Michael Yu. Antomonov, Victoria V. Rodinkova, Olena E. Aleksandrova, Oleh V. Yermishev
ALLERGENIC WEED POLLEN FORECAST UNDER THE MATHEMATICAL MODELING METHOD IMPLEMENTATION IN UKRAINE
WDRAŻANIE PROGNOZY PYLENIA CHWASTÓW NA PODSTAWIE METODY MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO NA UKRAINIE 592
OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
Tetyana O. Kryuchko, Olha A. Poda, Inna M. Nesina, Vira P. Harshman
PECULIARITIES OF CROHN’S DISEASE IN CHILDREN – THE WAY FROM DIAGNOSIS VERIFICATION TO THE DEVELOPMENT OF COMPLICATIONS (CLINICAL CASE)
ODMIENNOŚCI CHOROBY CROHNA U DZIECI – DROGA OD WERYFIKACJI DIAGNOZY DO ROZWOJU POWIKŁAŃ (OPIS PRZYPADKU KLINICZNEGO) 599
Екатерина А. Таряник, Наталья В. Литвиненко, Татьяна И. Пурденко, Виктория М. Гладкая, Татьяна В. Плужникова, Елена Н. Зябленко
МУЛЬТИСИСТЕМНАЯ АТРОФИЯ: ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ОЛИВОПОНТОЦЕРЕБЕЛЛЯРНОЙ АТРОФИИ
НА ФОНЕ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ
MULTISEMIC ATROPHY: A DESCRIPTION OF THE CLINICAL CASE OF OLIVOPONTOCEREBELLAR ATROPHY AGAINST THE BACKGROUND
OF STENOSING ATHEROSCLEROTIC VASCULAR LESIONS 603
Людмила О. М’якінькова, Юрій В. Тесленко, Ірина В. Циганенко
МІОКАРДІАЛЬНИЙ МІСТОК ЯК ЄДИНА ПРИЧИНА ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ
MYOCARDIAL BRIDGE AS THE ONLY CAUSE OF ACUTE CORONARY SYNDROME AMONG THE YOUNG PATIENTS 607

Part II

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Павло І. Ткаченко, Сергій О. Білоконь, Наталія М. Лохматова, Віталіна О. Доброскок, Ольга Б. Доленко, Наталія М. Коротич, Юлія В. Попело
СТАТИСТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ У ДІТЕЙ
STATISTICAL INFORMATION ABOUT THE INFLAMMATORY PROCESSES OF THE JAW-FACIAL PART IN CHILDREN 621
Anna V. Chetaikina, Helen Ye. Sklyarova, Iryna V. Shalko, Roman Ya. Dutka
CLINICAL ASPECTS OF GASTROPATHY DEVELOPMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
KLINICZNE ASPEKTY ROZWOJU GASTROPATII U PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC 625
Марина О. Старинець, Олександр М. Очередько
ОЦІНКА ЗМІНИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ СПАЗМУ АКОМОДАЦІЇ У ШКОЛЯРІВ ВНАСЛІДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ
EVALUATION ON CHANGES IN RISK OF SPASM OF ACCOMMODATION IN PUPILS DUE TO IMPLEMENTATION OF PREVENTION PROGRAM 628
Oleg L. Ziukov, Оlena O. Oshyvalova
CLINICAL EFFICIENCY OF DYNAMIC OBSERVATION OF PATIENTS WITH EPIDERMAL DYSPLASIA OF THE SKIN
SKUTECZNOŚĆ KLINICZNA DYNAMICZNEJ OBSERWACJI PACJENTÓW Z DYSPLAZJĄ NASKÓRKA 635
Iryna A. Holovanova, Natalia A. Lyakhova, Olga V. Sheshukova, Valentina P. Trufanova, Sofia S. Bauman, Alevtina N. Bilous, Oleg N. Nesterenko
STUDYING THE SKILLS ATTITUDES ON FACTORS AFFECTING DENTAL HEALTH OF CHILDREN
BADANIE UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW JAKO CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZDROWE ZĘBY U DZIECI 640
Марія С. Шоробура
ВПЛИВ ПРЕВЕНТИВНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
EFFECT OF PREVENTIVE TREATMENT ON COGNITIVE PERFORMANCE IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS 648
Віктор А. Огнєв, Павло О. Трегуб
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
ASSESSMENT OF THE LIFE QUALITY FOR PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS 653
Iryna Ya. Voznyak, Оrysya О. Syzon, Marianna O. Dashko
SPECIFIC NATURE OF CHANGES IN MAIN IMMUNOHISTOCHEMICAL PARAMETERS OF NEOANGIOGENESIS IN PATIENTS WITH PSORIASIS
SWOISTY CHARAKTER ZMIAN KLUCZOWYCH PARAMETRÓW IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH NEOANGIOGENEZY U PACJENTÓW Z ŁUSZCZYCĄ 658
Павел И. Яценко, Олег В. Рыбалов, Олег И. Яценко, Вадим М. Новиков, Дмитрий М. Король, Дмитрий Д. Киндий, Виктор Д. Киндий
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОЧНЫХ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У БОЛЬНЫХ КОМПРЕССИОННО-
ДИСЛОКАЦИОННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
ELECTROMYOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF TEMPORAL AND MASTICATORY MUSCLES IN PATIENTS WITH COMPRESSION-DISLOCATION DYSFUNCTION
OF TEMPOROMANDIBULAR JOINTS OF DIFFERENT SEVERITY 663
Ihor М. Karpinets, Oksana V. Marusyn
SOME FEATURES OF THE BEHAVIOR OF ALCOHOL DEPENDENT PERSONS
CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH CECH ZACHOWANIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU 671
Валентина О. Склярова
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРАЗИТАРНИХ ІНВАЗІЙ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PARASITARY INVASIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH DISORDERS OF REPRODUCTIVE HEALTH 674
Наталія О. Рингач, Василь М. Михальчук, Анатолій Г. Круть
ОБІЗНАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ ПРО ФІЗИЧНУ АКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
AWARENESS OF THE WORKING AGE POPULATION ABOUT PHYSICAL ACTIVITY AS A RISK FACTOR FOR NON-INFECTIOUS DISEASES 678
Olexiy B. Storozhuk, Iryna B. Seleznyova, Larisa O. Storozhuk, Boris G. Storozhuk, Tetyana V. Dovgalyuk
PREDICTORS OF THROMBOGENESIS BY THE STATE OF PRO- AND ANTICOAGULANT COMPONENTS OF HEMOSTASIS IN THE PATIENTS WITH STAGE VD CHRONIC KIDNEY DISEASE
CZYNNIKI PREDYKCYJNE TROMBOGENEZY W KONTEKŚCIE PRO- I PRZECIWZAKRZEPOWYCH ELEMENTÓW UKŁADU HEMOSTAZY U CHORYCH
Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK W STADIUM VD 683
Микола А. Бичков, Ірина М. Ференц
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОЇ КИШКИ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА
FEATURES OF THE COURSE OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN PATIENTS WITH EXCESS BODY WEIGHT 688
Alina Urbanovych, Halyna Suslyk
PROGNOSIS OF ISCHAEMIC HEART DISEASE IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED DM TYPE 2 BY LOGISTIC REGRESSION
PROGNOZOWANIE CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA U CHORYCH Z NOWO WYKRYTĄ CUKRZYCĄ TYPU 2 PRZY POMOCY REGRESJI LOGISTYCZNEJ 691
Анжеліна М. Кривчун, Наталія В. Литвиненко, Вікторія А. Пінчук, Галина Я. Силенко, Вікторія М. Гладка
ОБІЗНАНІСТЬ ЖИТЕЛІВ М.ПОЛТАВА ЩОДО ОЗНАК ІНСУЛЬТУ, ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТА НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ (ЗА ДАНИМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ)
SIGNIFUING RESIDENT OF THE CITY POLTAVA AT THE EXPENSE OF SIGNS STROKE, RISK FACTORS AND URGENT MEASURES (ACCORDING TO MEDICO-SOCIAL SURVEY) 695
Tetyana O. Kryuchko, Iryna A. Holovanova, Olha Y. Tkachenko, Mariya O. Melnyk, Kateryna V. Pocheniuk
PREVALENCE OF RISK FACTORS OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN AGED 8-9 YEARS IN POLTAVA REGION (THE RESULTS OF THE FIRST STAGE OF THE RESEARCH)
ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB ALERGICZNYCH WŚRÓD DZIECI W WIEKU 8 – 9 LAT W REGIONIE POŁTAWY (WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU BADAŃ) 699
Vasyl I. Nahaichuk, Oleksandr A. Nazarchuk, Neonila I. Osadchuk, Dmytro V. Dmytriiev, Halyna H. Nazarchuk
THE ANALYTICAL PROGNOSIS OF THE SUSCEPTIBILITY TO AMINOGLYCOSIDES AND DOXYCYCLINE INACINETOBACTER BAUMANNIIISOOLATED FROM BURNS OF INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS
ANALITYCZNA PROGNOZA WRAŻLIWOŚCI NA AMINOGLIKOZYDY I DOKSYCYKLINĘ SZCZEPÓWACINETOBACTER BAUMANNIIWYIZOLOWANYCH
Z RAN OPARZENIOWYCH U PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII 705
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Vyacheslav M. Zhdan, Valentyn M. Dvornyk, Viktor P. Lysak, Igor M. Skrypnyk, Valeriy I. Pokhylko, Iryna A. Holovanova, Inna V. Bielikova, Maxim V. Khorosh, Ludmila M. Shylkina, Mariya M. Tovstiak
PLANNING OF EFFECTIVE EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF HOSPITAL DISTRICT AT THE EXAMPLE OF POLTAVA REGION
PLANOWANIE SKUTECZNEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI SZPITALA OKRĘGOWEGO NA PRZYKŁADZIE REGIONU POŁTAWY 710
Олена О. Терзі
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАКЦИНАЦІЇ В УКРАЇНІ
LEGAL BASES OF VACCINATION IN UKRAINE 714
Leonid P. Sarychev, Yaroslav V. Sarychev, Hanna L. Pustovoyt, Sergiy A. Sukhomlin, Sergiy M. Suprunenko
MANAGEMENT OF THE PATIENTS WITH BLUNT RENAL TRAUMA: 20 YEARS OF CLINICAL EXPERIENCE
POSTĘPOWANIE Z PACJENTAMI Z TĘPYM URAZEM NERKI: 20 LAT DOŚWIADCZENIA KLINICZNEGO 719
Світлана Кошова, Вікторія Горачук, Валерій Піщиков
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У НАВЧАННI ЛІКАРІВ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE MOTIVATION COMPONENT IN THE TRAINING OF DOCTORS IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION 723
Natalia O. Ryngach, Lyubov Y. Vlasyk
BURDEN OF PREMATURE MORTALITY CAUSED BY FOUR MAIN NON-COMMUNICABLE DISEASES IN UKRAINE
SKALA PROBLEMU PRZEDWCZESNEJ ŚMIERTELNOŚCI SPOWODOWANEJ CZTEREMA GŁÓWNYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI NA UKRAINIE 728
Олег А. Короп, Сергій В. Ленських
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ
ДІАГНОСТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
THEORETICAL GROUNDS OF A STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL FOR QUALITY ASSURANCE OF RADIATION DIAGNOSTICS UNDER CONDITIONS
OF DEVELOPMENT OF THE MODERN HEALTH CARE SYSTEM IN UKRAINE 733
Ulyana D. Telishevska, Oksana D. Telishevska
CLASSIFICATIONS OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS AND PATIENTS’ EXAMINATION PROTOCOLS – COMPARATIVE ANALYSIS BY THE CONVENIENCE OF THEIR DAILY USE IN CLINICAL PRACTICE
KLASYFIKACJE ZABURZEŃ SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH I PROTOKOŁÓW BADAŃ PACJENTÓW – ANALIZA PORÓWNAWCZA POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI
ICH CODZIENNEGO STOSOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ 738
Павло І. Ткаченко, Юрій Б. Лобач, Сергій О. Білоконь, Віталіна О. Доброскок, Юлія В. Попело
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ НЕСПЕЦИФІЧНИХ І СПЕЦИФІЧНИХ ЛІМФАДЕНІТІВ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ У ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
METHODS OF DIAGNOSIS OF NON-SPECIFIC AND SPECIFIC LYMPHIDENIATES OF THE JAW-FACIAL PART IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW) 746
Viacheslav M. Zhdan, Grigory А. Oksak, Oleh V. Radomskyi, Denis I. Shaposhnikov
EPIDEMIOLOGY OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN UKRAINE AND POLTAVA REGION
EPIDEMIOLOGIA OSTREGO ZAWAŁU SERCA NA UKRAINIE, JAK I W REGIONIE POŁTAWY 751
Валентин В. Франчук, Світлана В. Трач Росоловська, Петро Р. Сельський, Анна З. Миколенко, Петро Я. Боднар
АНАЛІЗ ОСТАТОЧНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ У ВИПАДКАХ НЕНАЛЕЖНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ANALYSIS OF FINAL JUDGEMENTS IN CASES OF MEDICAL NEGLIGENCE OCCURRED IN UKRAINE 757
Olha V. Sheshukova, Valentina P. Trufanova, Tetiana V. Polishchuk, Kateryna S. Kazakova, Sofiya S. Bauman, Natalia A. Lyakhova, Iryna M. Tkachenko
MONITORING OF EFFICIENCY OF DENTAL CARIES MANAGEMENT IN CHILDREN’S TEMPORARY TEETH THROUGHOUT POLTAVA OBLAST
MONITOROWANIE SKUTECZNOŚCI LECZENIA PRÓCHNICY ZĘBÓW MLECZNYCH U DZIECI W OBWODZIE POŁTAWSKIM 761
Mykhailo M. Koptev, Nataliia I. Vynnyk, Oksana V. Kokovska, Olena М. Pronina, Serhii М. Bilash
THE USE OF IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN THE STUDY OF MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE HUMAN PARANASAL SINUSES: LITERATURE REVIEW
ZASTOSOWANIE METOD IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH W BADANIU MORFOFUNKCJONALNYCH CECH ZATOK PRZYNOSOWYCH U CZŁOWIEKA: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 768
Олена В. Пасечник, Наталія В. Хендель
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВА СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE LEGAL REGULATION OF THE CIRCULATION OF MEDICINES THROUGH THE PRISM OF THE LAW OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION 772
Dmytro A. Skurupii, Evgeniy G. Sonnyk, Vitaliy M. Sizonenko
MULTIORGAN FAILURE SYNDROME IN NEWBORNS: ROLE OF SOCIAL AND ANATOMICO-FUNCTIONAL FEATURES (LITERATURE REVIEW)
ZESPÓŁ NIEWYDOLNOŚCI WIELONARZĄDOWEJ U NOWORODKÓW: ZNACZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH I ANATOMICZNO-CZYNNOŚCIOWYCH (PRZEGLĄD LITERATURY) 777
Анна В. Фастівець, Павло В. Хоменко, Інна Є. Шапаренко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
CONCEPTUAL APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF A PROBLEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF PHYSICAL THERAPISTS 781
MATERIAŁY KONFERENCJI
ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “POLTAVA DAYS OF PUBLIC HEALTH” MAY 25, 2018, POLTAVA, UKRAINA 786

Ⓒ 2019 Aluna