logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

07/2018

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Volodymyr I. Boiko, Irina M. Nikitina, Tetyana V. Babar, Alesya V. Boiko
THE PROBLEM OF MISCARRIAGE IN MULTIPLE PREGNANCY
PROBLEM PORONIEŃ W CIĄŻACH MNOGICH 1195
Robert Gałązkowski, Oryna Detsyk, Natalia Izhytska, Mieczysław Grzegocki, Marcin Podgórski, Klaudiusz Nadolny
OCENA WYKONYWANYCH MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH PRZEZ STUDENTÓW VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM
WE LWOWIE I IWANO-FRANKOWSKU U PACJENTA Z POZASZPITALNYM NAGŁYM ZATRZYMANIEM KRĄŻENIA. BADANIE SYMULACYJNE
AN ASSESSMENT OF MEDICAL RESCUE ACTIONS PERFORMED BY THE STUDENTS IN THE SIXTH YEAR OF MEDICINE AT THE NATIONAL MEDICAL UNIVERSITIES IN LVIV
AND IVANO-FRANKIVSK IN AN OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST (OHCA) PATIENT. A SIMULATION STUDY 1200
Anzhelika V. Yakymets, Myroslava S. Drohomyretska, Olena M. Doroshenko, Sergii M. Hermanchuk, Maryna K. Bilous, Olga A. Omelianenko, Volodymyr I. Struk
THE RESULTS OF CEPHALOMETRIC ANALYSIS IN THE DYNAMICS OF ORTHODONTIC TREATMENT OF PATIENTS WITH TRANSVERSAL ANOMALIES OF OCCLUSION
WYNIKI ANALIZY CEFALOMETRYCZNEJ W OCENIE DYNAMIKI LECZENIA CHORYCH Z ZABURZENIAMI ZGRYZU W PŁASZCZYŹNIE POPRZECZNEJ 1206
Beata Łabuz-Roszak, Dagmara Otocka, Robert Bryk, Piotr Szczeponek, Katarzyna Tomczyk
WIEDZA NA TEMAT CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH ORAZ OBJAWÓW UDARU MÓZGU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY WIEJSKIEJ
KNOWLEDGE ON CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AND SYMPTOMS OF STROKE AMONG INHABITANTS OF RURAL COMMUNITE 1214
Ирина В. Сорокина, Михаил С. Мирошниченко, Наталья В. Капустник, Алла В. Симачова, Алена А. Иванова
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ, РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ МАТЕРИНСКОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
MORPHOMETRICAL EVALUATION OF FETUSES AND NEWBORNS KIDNEYS STATUS DEVELOPING UNDER MATERNAL IRON DEFICIENCY ANEMAIA CONDITIONS 1222
Yurii P. Kostilenko, Roman V. Talash, Alla P. Stepanchuk
LATENT FORMS OF THE CARIOUS LESION OF HUMAN LOWER THIRD MOLARS
LATENTNE FORMY ZMIAN PRÓCHNICZYCH DOLNYCH TRZECICH ZĘBÓW TRZONOWYCH U LUDZI 1231
Natalia V. Motorna, Tatyana Yu. Kvitnitskaya-Ryzhova, Svetlana L. Rybalko, Daria B. Starosyla, Rostyslav F. Kaminsky, Serhii I. Savosko, Liudmyla M. Sokurenko, Yurii B. Chaikovsky
EXPERIMENTAL STUDY OF THE LIVER ULTRASTRUCTURE IN THE PRESENCE OF INFECTION WITH HERPES SIMPLEX VIRUS 1
EKSPERYMENTALNE BADANIE ULTRASTRUKTURY WĄTROBY W TRAKCIE INFEKCJI WIRUSEM HSV1 1235
Lyudmyla N. Prystupa, Irina O. Moiseyenko, Victoria. Yu. Garbuzova, Vladyslava V. Kmyta, Irina A. Dudchenko
ASSOCIATION OF METABOLIC SYNDROME COMPONENTS WITH THE GENOTYPES OF THE С825Т POLYMORPHISM IN THE G PROTEIN Β3-SUBUNIT GENE (GNB3)
ZWIĄZEK SKŁADOWYCH ZESPOŁU METABOLICZNEGO Z GENOTYPAMI POLIMORFIZMU C825T W GENIE DLA PODJEDNOSTKI B3 BIAŁKA G (GNB3) 1242
Liliya S. Babinets, Yuliya V. Dronyak, Nataliia A. Меlnyk
CONCOMITANT ASCARIASIS AS A FACTOR IN REDUCING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS
WSPÓŁWYSTĘPUJĄCA GLISTNICA JAKO CZYNNIK POGORSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM TRZUSTKI 1250
Лариса М. Станіславчук
ПРОФЕСІЙНІ ШКІДЛИВОСТІ МАТЕРІ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ ТА АЛЕРГІЯ НА ПЕРШОМУ РОЦІ ЖИТТЯ ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ РЕЦИДИВУВАННЯ СТЕНОЗУЮЧОГО ЛАРИНГОТРАХЕЇТУ У ДІТЕЙ
MATERNAL OCCUPATIONAL HAZARDS DURING PREGNANCY AND ALLERGY IN THE FIRST YEAR OF LIFE AS RISK FACTORS OF LARYNGOTRACHEITIS RECURRENCE IN СHILDREN 1254
Natalia M. Devyatkina
EFFECT OF BRASSICA OLERACEA EXTRACT ON THE ERYTHRON STATE DURING CHRONIC YTTRIUM SALT INTAKE
WPŁYW EKSTRAKTU Z KAPUSTY WARZYWNEJ NA STAN ERYTROCYTÓW PODCZAS PRZEWLEKŁEGO STOSOWANIA SOLI ITRU 1259
Marta Sprawka, Agnieszka Staciwa, Anna Orzeł, Aleksandra Borkowska, Zuzanna Toruń, Norbert Stachowicz, Agata Smoleń
WIEDZA SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT NIEPŁODNOŚCI ORAZ ASPEKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH JEJ LECZENIA W POLSCE
PUBLIC KNOWLEDGE OF THE INFERTILITY AND LEGAL ASPECTS OF INFERTILITY TREATMENT IN POLAND 1263
Serhii Omelchuk, Alina Syrota, Olena Vavrinevych, Anna Blagaia, Viktoriia Lisovska, Olena Reshavska
EXPERIMENTAL STUDY ON THE CARCINOGENIC EFFECTS OF PESTICIDES WITH ASCERTAINED CARCINOGENIC ACTIVITY UNDER THE CONDITIONS OF ITS SIMULTANEOUS INFLUENCE ON THE ORGANISM OF LABORATORY ANIMALS
EKSPERYMENTALNE BADANIE KANCEROGENNEGO WPŁYWU PESTYCYDÓW NA ORGANIZM ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH 1274
Vasyl Kishchuk, Oleksandr Bondarchuk, Ihor Dmitrenko, Andrii Bartsihovskyiy, Kateryna Lobko, Yaroslav Grytsun, Andrii Isniuk
MORPHOLOGICAL DYNAMICS OF BONE TISSUE REPARATIVE REGENERATION DURING THE IMPLANTATION OF BIOCOMPOSITE “SYNTEKOST” INTO THE CAVITY OF THE TRAUMATIC DEFECT OF THE ILIAC CREST OF A RABBIT IN THE EXPERIMENT
MORFOLOGICZNA DYNAMIKA REGENERACJI NAPRAWCZEJ TKANKI KOSTNEJ PO IMPLANTACJI BIOKOMPOZYTU “SYNTEKOST” W MIEJSCE POURAZOWEGO UBYTKU GRZEBIENIA
BIODROWEGO W MODELU EKSPERYMENTALNYM U KRÓLIKA 1281
Pavel Dyachenko, Anatoly Dyachenko, Olha Smiianova, Victoria Kurhanskaya, Ruslan Efremin
UKRAINIAN PRIORITIES FOR HERPESVIRUS INFECTIONS THAT AFFECT THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU INFEKCJI WIRUSEM HERPES PRZEBIEGAJĄCEJ Z ZAJĘCIEM OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO OBOWIĄZUJĄCE NA UKRAINIE 1289
Iryna A. Holovanova, Vladyslav A. Smiianov, Tatyana V. Pluzhnikovа, Volodymyr I. Potseluiev, Olena V. Filatova
АNALYSIS OF KNOWLEDGE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF POLTAVA ABOUT THE HARMFULNESS OF DRUG USE
ANALIZA WIEDZY STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W POŁTAWIE NA TEMAT SZKODLIWOŚCI STOSOWANIA NARKOTYKÓW 1295
Милана Петрова, Изабелла Борисова, Декабрина Винокурова, Антонина Винокурова, Изабель Бианки, Ульяна Лебедева, Айталина Борисова, Алёна Дохунаева
ПОЛЬСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ПИТАНИЯ НАРОДОВ ЯКУТИИ И ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
POLISH RESEARCHERS ON THE TRADITIONAL CULTURE OF NUTRITION OF THE PEOPLES OF YAKUTIA AND ITS TRANSFORMATION AT THE PRESENT TIME 1298
Olga V. Sheshukova, Tatiana V. Polishchuk, Victoria G. Kostenko, Valentina P. Trufanova, Sofia S. Bauman, Vadym Yu. Davydenko
CONSIDERATION OF CHILDHOOD PSYCHOLOGICAL FACTORS AT DENTAL APPOINTMENT
ANALIZA CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH TOWARZYSZĄCYCH WIZYCIE U DENTYSTY W WIEKU DZIECIĘCYM 1305
Yevhen L. Kovalenko, Lesia A. Rudenko, Oksana K. Melekhovets, Antonina D. Chepeliuk, Iurii V. Melekhovets
EFFICIENCY OF HYPERURICEMIA CORRECTION BY LOW LEVEL LASER THERAPY IN THE TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION
SKUTECZNOŚĆ REDUKCJI HIPERURYKEMII PRZY POMOCY NISKO DAWKOWEJ LASEROTERAPII A LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO 1310
Andrii I. Semenenko, Galina. I. Hrebtiy, Natalia A. Semenenko, Svetlana L. Malyk, Dmytro V. Dmytriiev, Roksolana Ya. Bodnar, Mykola G. Hinhuliak, Oleksandr V. Marchuk
EVALUATION OF INFLUENCE OF INFUSION THERAPY ON THE DYNAMICS OF ACID ALKALINE BALANCE INDICES IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE
OCENA WPŁYWU PŁYNOTERAPII NA DYNAMIKĘ WSKAŹNIKÓW WYRÓWNANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ U CHORYCH Z OSTRYM UDAREM NIEDOKRWIENNYM 1316
Roman N. Fedosiuk, Olena M. Kovalova
MAJOR TRENDS OF THE LAST DECADE IN THE NUMBER OF ICU BEDS, THE NUMBER OF ICU PATIENTS, AND THE RATES OF ICU MORTALITY IN UKRAINE
TRENDY ZMIAN W OSTATNIEJ DEKADZIE W LICZBIE ŁÓŻEK W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII, W LICZBIE PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ W
ODSETKACH ŚMIERTELNOŚCI W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII NA UKRAINIE 1320
Валерій А. Піщиков, Ольга В. Процюк, Ніна Г. Гойда, Вікторія В. Горачук, Оксана В. Линчак
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ВРОДЖЕНОЇ ПАТОЛОГІЇ ПРИ НАДАННІ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF PROPHYLAXIS CONGENITAL PATHOLOGY IN PROVIDING PRIMARY HEALTH CARE 1325
Svitlana B. Semenenko, Svitlana U. Karatieieva, Oksana V. Bakun, Ksenia V. Slobodian, Alla I. Peryzhniak
CIRCADIAN CHARACTERISTIC OF KIDNEY EXCRETORY FUNCTION INFLUENCED BY NITROGEN MONOXIDE SYNTHESIS BLOCKADE
UNDER CONDITIONS OF PINEAL GLAND NORMAL WITH PECULIARITIES OF MELATONIN EFFECT
CHARAKTERYSTYKA OKOŁODOBOWEJ FUNKCJI WYDZIELNICZEJ NEREK W PRZYPADKU ZAHAMOWANIA SYNTEZY TLENKU AZOTU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU MELATONINY W
WARUNKACH PRAWIDŁOWEJ FUNKCJI SZYSZYNKI 1331
Олеся П. Гульчій, Ірина М. Хоменко, Надія М. Захарова, Олександра П. Івахно, Наталія В. Півень
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO UPGRADING PUBLIC HEALTH PROFESSIONALS TRAINING COMPETENCY-BASED MODEL IN UKRAINE 1336
Олександр В. Мохначов, Іван П. Катеренчук
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДИКАТІВ МОВИ ПРИ РОБОТІ З ХВОРИМИ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
EFFICIENCY PREDICATE SPEECH AT WORK WITH HYPERTENSION PATIENTS IN COMBINATION WITH COMORBID DISEASES 1342
Artur Borowicz, Klaudiusz Nadolny, Michal Kucap, Mariusz Gąsior , Bartosz Hudzik
ROLA DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO W POSTĘPOWANIU PRZEDSZPITALNYM U PACJENTÓW Z ZAWAŁEM MIĘŚNIA SERCOWEGO Z UNIESIENIEM ODCINKA ST
THE ROLE OF MEDICAL DISPATCHERS IN THE PREHOSPITAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION 1347
Katarzyna Bialoszewska , Magdalena Lazarewicz, Damian Świeczkowski, Natalia Cwalina, Piotr Merks, Artur Białoszewski, Krzysztof Owczarek
THE STATE OF THE HEALTH OF THE ORAL CAVITY AND HEALTH BEHAVIORS
STAN ZDROWIA JAMY USTNEJ A ZACHOWANIA ZDROWOTNE 1354
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Yarosalv Y. Vodoriz, Iryna Y. Marchenko, Marina A. Shyndryk, Iryna M. Tkachenko
REVIEW OF TREATMENT METHODS OF PATIENTS WITH UNCOMPLICATED TEETH FRACTURES
ANALIZA OPCJI TERAPEUTYCZNYCH U CHORYCH Z NIEPOWIKŁANYM ZŁAMANIEM ZĘBA 1360
Aleksandra Pietruczuk, Adriana Zsybska, Konrad Rejdak, Ewa Papuć
PRZEGLĄD KRYTERIÓW DIAGNOSTYCZNYCH STWARDNIENIA ROZSIANEGO
REVIEW OF DIAGNOSTIC CRITERIA FOR MULTIPLE SCLEROSIS 1365
Barbara Bober, Martyna Zaleska, Maciej Kołodziej, Elżbieta Deptuła-Krawczyk, Marek Saracyn
WSPÓŁCZESNE LECZENIE NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNYCH
CURRENT TREATMENT OF NEUROENDOCRINE TUMORS 1372
Світлана П. Кошова, Анатолій Г. Круть
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИ НАВЧАННІ ЛІКАРІВ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
CHARACTERISTICS OF STRESS RESISTANCE AND ADAPTIVE POTENTIAL IN THE TRAINING OF DOCTORS IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION 1379
Valentyn Bakhnivskyi, Filip Furman
POPYT NA USŁUGI MEDYCZNE POBUDZANY PRZEZ LEKARZY NA POZIOMIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PHYSICIANS INDUCED DEMAND IN THE PRIMARY HEALTH CARE LEVEL 1385
Ярослава Ю. Марункевич
ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СИПМТОМАТИКОЙ
PECULIARITIES OF SUICIDAL BEHAVIOR OF PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA WITH VARIOUS CLINICAL SYMPTOMS 1392
Volodymyr H. Hryn, Yuriy P. Kostylenko, Yulia P. Yushchenko, Mykola M. Ryabushko, Dmytro O. Lavrenko
COMPARATIVE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE GASTROINTESTINAL MUCOSA IN HUMAN AND WHITE RAT: A BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS
PORÓWNANIE HISTOLOGICZNEJ STRUKTURY BŁONY ŚLUZOWEJ PRZEWODU POKARMOWEGO CZŁOWIEKA I BIAŁEGO SZCZURA: ANALIZA BIBLIOGRAFICZNA 1398
Katarzyna Pogorzelczyk, Joanna Synoweć, Marlena Robakowska, Daniel Ślęzak, Piotr Holajn, Piotr Robakowski, Przemysław Żuratyński, Klaudiusz Nadolny
PHARMACEUTICAL MARKETS REGULATION OVERVIEW OF THE SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES
PRZEGLĄD REGULACJI RYNKÓW FARMACEUTYCZNYCH WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1404
Iwona Paradowska-Stankiewicz
CZY ZACHOROWANIA NA KRZTUSIEC ZALEŻĄ OD RODZAJU I LICZBY UŻYTYCH DO UODPORNIENIA SZCZEPIONEK? ANALIZA DANYCH Z NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO W LATACH 2012-2016
DOES THE MORBIDITY ON PERTUSSIS DEPEND ON THE TYPE AND NUMBER OF VACCINES USED TO IMMUNIZE? ANALYSIS OF DATA FROM EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE IN 2012-2016 1409
OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT
Magdalena Wacławek, Jarosław Miłoński, Andrzej Kowalski, Łukasz Kikowski, Jurek Olszewski, Hanna Zielińska-Bliźniewska
ENDOSKOPIA Z WYKORZYSTANIEM WĄSKIEJ WIĄZKI ŚWIATŁA NBI (NARROW-BAND IMAGING) W DIAGNOZOWANIU BRODAWCZAKÓW KRTANI TYPU DOROSŁYCH – OPIS PRZYPADKÓW
NARROW-BAND IMAGING ENDOSCOPY FOR DIAGNOSIS OF ADULT LARYNGEAL PAPILLOMATOSIS – CASE RAPORTS 1418
Małgorzata Hadzik-Błaszczyk, Tadeusz M. Zielonka, Renata Krupa, Tomasz Rusinowicz, Katarzyna Życińska
GAZOWE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO U CHOREJ NA CUKRZYCĘ TYPU 1 – TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE
EMPHYSEMATOUS CYSTITIS IN A PATIENT WITH TYPE-1DIABETES MELLITUS – DIAGNOSTIC DIFFICULTIES 1424
Włodzisław Kuliński, Mateusz Burak, Agata Michalska
LONG-TERM FOLLOW-UP OF A SCHWARTZ-JAMPEL SYNDROME CASE
ODLEGŁA OBSERWACJA PRZYPADKU ZESPOŁU SCHWARTZ–JAMPEL 1429
Наталья Б. Губергриц, Елена А. Дядык, Лилия С. Бабинец, Ольга А. Бондаренко, Александр Н. Агибалов, Надежда В. Беляева, Александр А. Супрун
АНГИОДИСПЛАЗИЯ СЛИЗИСТОЙ ТОНКОЙ КИШКИ У ПОЖИЛЫХ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ANGIOECTASIS OF THE DIGESTIVE TRACT IN THE ELDERLY: CLINICAL CASE AND REVIEW OF LITERATURE 1433

Ⓒ 2019 Aluna