logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

08/2018

ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL ARTICLE
Józef Bremer, Aleksander Sieroń
ON THE USE OF SPEECH ACTS IN MEDICAL PRACTICE
O SZTUCE KOMUNIKACJI W PRAKTYCE LEKARSKIEJ 1447
PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Agnieszka Staciwa, Marta Sprawka, Hubert Stachowicz, Weronika Topyła, Anna Orzeł, Robert Ściślak, Agnieszka Wójtowicz, Norbert Stachowicz, Agata Smoleń
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI WYKONYWANIA SAMOBADANIA JĄDER – PRACA ANKIETOWA
TESTICLES SELF EXAMINATION – KNOWLEDGE AND ABILITIES – SURVEY STUDY 1456
Zlatoslava О. Shaienko, Nataliia I. Vynnyk, Lyudmila Ye. Bobyreva, Alla O. Popruga
CHRONIC SYSTEMIC INFLAMMATION IN THE PATHOGENESIS OF COMORBID PATHOLOGY AND IT’S CORRECTION
PRZEWLEKŁY STAN ZAPALNY W PATOGENEZIE CHORÓB WSPÓŁISTNIEJĄCYCH I ICH WYRÓWNANIA 1463
Marta Mędrek-Socha, Jan Chojnacki, Janusz Śmigielski, Paulina Konrad, Cezary Chojnacki
CHANGES IN THE LIPID PROFILE OF PATIENTS WITH ASYMPTOMATIC AND SYMPTOMATIC HELICOBACTER PYLORI INFECTION
ZMIANY PROFILU LIPIDOWEGO U OSÓB Z BEZOBJAWOWYM I OBJAWOWYM ZAKAŻENIEM HELICOBACTER PYLORI 1467
Radosław Szpruch, Łukasz Kikowski
ROLA KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ W LECZENIU OSÓB Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ KRĘGOSŁUPA
THE ROLE OF WHOLE-BODY CRYOTHERAPHY IN THE TREATMENT OF PEOPLE WITH DEGENERATIVE SPINE DISEASE 1474
Maria Matla, Jakub Rajtar-Zembaty
POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I FUNKCJONALNEJ ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA KINEZYTERAPII U PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH NA ODDZIALE GERIATRYCZNYM
IMPROVEMENT OF PHYSICAL AND FUNCTIONAL FITNESS IN PATIENTS HOSPITALIZED AT A GERIATRIC WARD DEPENDING ON THE DURATION OF KINESITHERAPY 1480
Nataliya Matolinets, Helen Sklyarova, Alexander Sklyarov
NITRIC OXIDE AND HYDROGEN SULFIDE – MARKERS OF ACUTE PERIOD OF POLYTRAUMA
TLENEK AZOTU I SIARKOWODÓR – MARKERY W OSTREJ FAZIE URAZU WIELONARZĄDOWEGO 1489
Віра Г. Марченко, Костянтин А. Степанченко
РОЛЬ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ В РОЗВИТКУ ПЕРВИННОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ У ПІДЛІТКА
THE ROLE OF FAMILY AND SCHOOL IN THE DEVELOPMENT OF PRIMARY HEADACHES IN ADOLESCENTS 1492
Włodzisław Kuliński, Oktawia Bębenek
EVALUATION OF THE EFFECTS OF PHYSICAL THERAPY ON EVERYDAY FUNCTIONING IN STROKE PATIENTS
OCENA WPŁYWU POSTĘPOWANIA FIZYKALNEGO U CHORYCH PO UDARZE MÓZGU NA FUNKCJONOWANIE W ŻYCIU CODZIENNYM 1497
Іnna Krynytska, Mariia Kushynska, Iryna Pavlenko, Mariya Marushchak
THE EFFECT OF FLAVONOID QUERCETINE ON THE INDICES OF NITRIC OXIDE SYSTEM IN RATS WITH CHRONIC ENTEROCOLITIS COMBINED WITH STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES
WPŁYW FLAWONOIDU KWERCETYNY NA WSKAŹNIKI UKŁADU TLENKU AZOTU U SZCZURÓW Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM JELIT I CUKRZYCĄ INDUKOWANĄ
STREPTOZOTOCYNĄ 1504
Алла Б. Гурьева, Вилюйа А. Алексеева, Валериан Г. Николаев, Пальмира Г. Петрова, Никита А. Золотарев
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН ЯКУТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ (ОТ 18 ДО 89 ЛЕТ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА СКОРОСТИ СТАРЕНИЯ
ANTHROPOMETRIC INDICES OF WOMEN OF THE YAKUT NATIONALITY (FROM 18 TO 89 YEARS) DEPENDING ON THE VARIANT SPEED OF AGING 1509
Vladyslav V. Bezrukov, Natalia Yu. Bachinskaya, Oksana O. Kopchak, Victor O. Kholin, Oleksandr R. Pulyk
AGE RELATED CHARACTERISTICS OF COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN FUNKCJI POZNAWCZYCH W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU U PACJENTÓW Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM 1515
Елена М. Ковалева, Валерий И. Похилько, Андрей И. Белорус, Галина А. Соловьева, Юлия И. Чернявская, Наталия Н. Адамчук
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ И ПУТИ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ У ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ
PREDICTING THE OCCURRENCE OF SEVERE INTRAVENTRICULAR HEMORRHAGES AND WAYS TO PREVENT THEIR DEVELOPMENT IN PRETERM INFANTS 1524
Sergii G. Melashchenko, Oleh O. Ksenchyn
IMPROVING DIAGNOSTIC EFFICACY OF MULTICHANNEL INTRALUMINAL IMPEDANCE-pH-MONITORING OF THE ESOPHAGUS BY
MEANS OF EVALUATING POST-REFLUX SWALLOW-INDUCED PERISTALTIC WAVES AND BASAL IMPEDANCE
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ POMIARU pH W PRZEŁYKU PRZY WYKORZYSTANIU WIELOKANAŁOWEGO IMPEDANCYJNEGO pH-METRU PRZY POMOCY
OCENY IMPEDANCJI PODSTAWOWEJ ORAZ POREFLUKSOWYCH FAL PERYSTALTYCZNYCH INDUKOWANYCH PRZEŁKNIĘCIEM 1531
Mykola Garas, Serhii Sazhyn, Gennadii Lekhkun, Roman Goncharuk, Nataliya Gorenko
INDICES OF NONSPECIFIC BRONCHIAL REACTIVITY IN SEVERE ASTHMA PHENOTYPE DETERMINATION IN SCHOOLCHILDREN
WSKAŹNIKI NIESWOISTEJ REAKTYWNOŚCI OSKRZELI U PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY – OKREŚLENIE FENOTYPU U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM 1537
Сергій О. Шерстюк, Алла Б. Зотова, Тетяна О. Храмова Михайло С. Мирошниченко
ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГОСТРОЇ ПОСТНАТАЛЬНОЇ ТА ЗМІШАНОЇ ГІПОКСІЇ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН СТРОМАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ
EFFECT OF EXPERIMENTAL ACUTE POSTNATAL AND MIXED HYPOXIA ON THE MORPHOLOGICAL STATE OF THE RATS LIVER STROMAL COMPONENT 1541
Ludmyla M. Semeniuk, Volodymyr K. Likhachov, Tetyana Y. Yuzvenko, Ludmyla М. Dobrovolska, Oleg G. Makarov
RISK MARKERS OF REPRODUCTIVE LOSS IN WOMEN WITH HYPERANDROGENISM
MARKERY RYZYKA ZABURZEŃ FUNKCJI ROZRODCZYCH U KOBIET Z HIPERANDROGENIZMEM 1550
Vitalii E. Kondratiuk, Yuliia P. Synytsia
EFFECT OF QUERCETIN ON THE ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS OF LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC FUNCTION IN PATIENTS WITH GOUT AND ESSENTIAL HYPERTENSION
WPŁYW KWERCETYNY NA PARAMETRY ECHOKARDIOGRAFICZNE FUNKCJI ROZKURCZOWEJ LEWEJ KOMORY U OSÓB Z DNĄ I PIERWOTNYM NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM 1554
Lesia V. Rasputina, Daria V. Didenko, Maria V. Ovcharuk
LIFE QUALITY PARAMETERS IN PATIENTS WITH COMBINATION OF STABLE ISCHEMIC HEART DISEASE AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
PARAMETRY JAKOŚCI ŻYCIA U PACJENTÓW Z WSPÓŁWYSTĘPUJĄCĄ STABILNĄ CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA ORAZ PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC 1560
Tetiana I. Koval, Liudmyla M. Syzova, Halyna M. Dubynska, Nataliia O. Pryimenko, Stanislav S. Rudenko, Olena H. Marchenko, Oksana А. Shlykova
TLR4 AND TLR7 GENETIC POLYMORPHISM IN PATIENTS WITH HIV/HCV-COINFECTION: PREVALENCE AND GENDER-RELATED FEATURES
POLIMORFIZM TLR4 ORAZ TLR7 U PACJENTÓW Z KO-INFEKCJĄ HIV/HCV: WYSTĘPOWANIE I CHARAKTERYSTYKA W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI 1566
Szymon Czajka, Andrzej Grabowski, Paweł Małek, Anna Wyciszczok, Wojciech Korlacki
HOW OFTEN DOES URINARY INCONTINENCE REALLY AFFECT PRIMARY SCHOOL CHILDREN?
JAKA JEST RZECZYWISTA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIETRZYMANIA MOCZU U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM W POLSCE? – BADANIE ANKIETOWE 1571
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Ярослава І. Августинович, Василь М. Михальчук, Віктор М. Пащенко
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ ПМСД
BUSINESS PLANNINGAS AS A TOOL FOR REFORMING PНС 1582
Angelika Baranowska, Magdalena Stefanowicz-Rutkowska, Wojciech Matuszewski, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
NOWE LEKI PRZECIWCUKRZYCOWE: STAN OBECNY I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
NEW ANTIDIABETIC DRUGS: CURRENT STATUS AND FUTURE PROSPECTS – A REVIEW OF THE LITERATURE 1588
Volodymyr H. Hryn, Yuriy P. Kostylenko, Yulia P. Yushchenko, Anna V. Lavrenko, Olena B. Ryabushko
GENERAL COMPARATIVE ANATOMY OF HUMAN AND WHITE RAT DIGESTIVE SYSTEMS: A BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS
ANATOMIA PORÓWNAWCZA UKŁADU TRAWIENNEGO CZŁOWIEKA I BIAŁEGO SZCZURA. ANALIZA PIŚMIENNICTWA 1599
Karol Wiśniewski, Anna Pawłowska, Marcin Bobiński, Karolina Okła, Jan Kotarski, Iwona Wertel
WYBRANE STYMULATORY ANGIOGENEZY I TERAPIE ANTYANGIOGENNE W LECZENIU RAKA JAJNIKA
CHARACTERIZATION OF CHOSEN PRO-ANGIOGENIC FACTORS AND ANTI-ANGIOGENIC THERAPIES IN OVARIAN CANCER 1603
Beata Łabuz-Roszak, Maciej Horyniecki, Beata Łącka-Gaździk
KWAS ACETYLOSALICYLOWY W PREWENCJI I LECZENIU CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH
ACETYLSALICYLIC ACID IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES 1608
Izabela Stadnicka, Barbara Strzałka – Mrozik, Krzysztof Solarz, Antoni Stadnicki
ZNACZENIE UKŁADU KALIKREINA–KININY W CHOROBACH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
SIGNIFICANCE OF KALLIKREIN-KININ SYSTEM IN CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES 1615
Małgorzata Paszkowska
PRAWO PACJENTA DO DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ A LEKARSKI OBOWIĄZEK JEJ UDOSTĘPNIENIA
THE PATIENT’S RIGHT TO ACCESS THE MEDICAL RECORDS AND THE DOCTOR’S OBLIGATION TO MAKE IT AVAILABLE 1621
Aleksandra Bełz, Mateusz Stolecki, Marek Kudła, Joanna Głogowska-Szeląg
WITAMINA D – PERSPEKTYWA GERIATRY
VITAMIN D – A GERIATRIC POINT OF VIEW 1628
OPISY PRZYPADKU / CASE REPORTS
Szymon Skoczyński, Patrycja Rzepka-Wrona, Antonio M. Esquinas, Władysław Pierzchała, Adam Barczyk
INFLUENCE OF NONINVASIVE VENTILATION ON CLINICAL STATUS, DYSPNEA SENSATION AND SUBSEQUENT COPD DIAGNOSIS
WPŁYW NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA ODCZUWANIE DUSZNOŚCI, STAN KLINICZNY I PROCES DIAGNOSTYCZNY W POCHP 1632
Pavel Dyachenko, Anatoly Dyachenko, Olha Smiianova, Victoria Kurhanskaya, Ruslan Efremin
IDENTIFICATION OF HUMAN HERPESVIRUS 7 IN THE CEREBROSPINAL FLUID OF ADULT UKRAINIAN WITH RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS. A CASE STUDY
IDENTYFIKACJA WIRUSA HSV-7 W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM U PACJENTA Z RZUTOWO-REMISYJNĄ POSTACIĄ STWARDNIENIA ROZSIANEGO. OPIS PRZYPADKU 1636

Ⓒ 2019 Aluna