logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

09/2018

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Pavlo I. Tkachenko, Artur I. Pankevych, Inna A. Kolisnyk, Andriy M. Gogol
DIAGNOSTIC INFORMATION OF COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE UPPER JAW IN PATIENTS REQUIRED IMPLANT REHABILITATION
INFORMACJE DIAGNOSTYCZNE UZYSKIWANE DZIĘKI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZCZĘKI U CHORYCH WYMAGAJĄCYCH REHABILITACJI IMPLANTU 1645
Agata Gołba, Tomasz Soral, Agnieszka Młynarska, Monika Dzierzawa, Adriana Kowalik-Kabat, Beata Dębska, Piotr Kulesza, Karol Sanecki,
Jolanta Pol-Romik, Piotr Żurawski, Michał Pieczara, Jacek Durmała, Czesław Marcisz, Krzysztof S. Gołba
KINEZJOFOBIA U PACJENTÓW ZE SCHORZENIAMI UKŁADU KRĄŻENIA
KINESIOPHOBIA IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE 1653
Алексей Б. Сторожук, Алексей Б. Панасенко, Борис Г. Сторожук, Татьяна Н. Платонова, Лариса А. Сторожук, Эдуард В. Луговской, Ирина Б. Селезнёва, Татьяна В. Довгалюк
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТРОМБОФИЛИЙ У БОЛЬНЫХ ХБП VД СТАДИИ
DISCRIMINANT ANALYSIS FOR PROGNOSIS OF THROMBOPHILIA DEVELOPMENT IN PATIENTS WITH STAGE VD CKD 1661
Monika Rzadkowska, Łukasz Kikowski, Kamila Gworys
OCENA WPŁYWU TERAPEUTYCZNEGO WYBRANYCH ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH NA LECZENIE OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO ORAZ OCENA STANU WIEDZY DOTYCZĄCEJ
CZYNNIKÓW RYZYKA, POZYSKIWANIA INFORMACJI I PROFILAKTYKI PRZECIWOBRZĘKOWEJ U KOBIET PO OPERACYJNYM LECZENIU NOWOTWORU PIERSI
EVALUATION OF THE THERAPEUTIC IMPACT OF SELECTED PHYSIOTHERAPY TREATMENTS ON THE TREATMENT OF LYMPHOEDEMA AND THE ASSESSMENT OF THE STATE OF
KNOWLEDGE ON RISK FACTORS, INFORMATION ACQUISITION AND PROPHYLAXIS AGAINST WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF BREAST CANCER 1666
Богдан Б. Татарин, Анна Є. Крижанівська, Володимир В. Голотюк, Юрій Д. Партикевич
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ ОБОДОВОЇ КИШКИ
CHEMOTHERAPY IN COLON CANCER 1674
Svitlana B. Semenenko, Svitlana U. Karatieieva, Ksenia V. Slobodian, Oksana V. Bakun, Oksana I. Yurkiv
PECULIAIRITIES OF THE INFLUENCE NITROGEN MONOXIDE SYNTHESIS BLOCKADE ON CIRCADIAN ORGANIZATION OF KIDNEY ACID-REGULATING FUNCTION UNDER CONDITIONS OF PINEAL GLAND HYPERFUNCTION
CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU ZAHAMOWANIA SYNTEZY TLENKU AZOTU NA OKOŁODOBOWĄ NERKOWĄ REGULACJĘ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ W WARUNKACH
NADMIERNEJ AKTYWNOŚCI SZYSZYNKI 1681
Dariusz Jagielski, Dorota Zyśko, Krystian Josiak, Piotr Niewiński, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski
PACJENT Z INTERWENCJĄ WSZCZEPIALNEGO KARDIOWERTERA-DEFIBRYLATORA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
PATIENT WITH THE INTERVENTION OF AN IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR IN A HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENT 1685
Оксана Л. Фучко
ІМУНОТРОПІ РЕАКЦІЇ НА БАЛЬНЕОТЕРАПІЮ МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ «НАФТУСЯ» У ЖІНОК З ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА БЕЗКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
IMMUNOTROPIC REACTION ONTO BALNEOTHERAPY BY MINERAL WATER «NAFTUSIA» OF WOMEN WITH HYPERPLASIA OF THE THYROID GLAND AND NON-CALCULAR
CHOLECYSTITIS 1690
Olena L. Zolotukhina, Iuliia G. Romanova, Ilona V. Gerasimova, Lyudmila S. Kravchenko, Irina M. Tkachenko
EFFICIENCY OF LOCAL THERAPY WITH THE USE OF A NEW PREPARATION FOR ORAL CARE AT PERIODONTITIS IN THE COURSE OF HYPERPEPTIC GASTRITIS AFTER TOBACCO SMOKE INTOXICATION
SKUTECZNOŚĆ DOUSTNEGO STOSOWANIA NOWEGO PREPARATU W MIEJSCOWEJ TERAPII ZAPALENIA OZĘBNEJ W PRZEBIEGU NADKWAŚNEGO NIEŻYTU ŻOŁĄDKA PO ZATRUCIU
DYMEM NIKOTYNOWYM 1695
Agnieszka Jankowska, Olga Hadław-Klimaszewska, Sylwia Krukowska, Paulina Klimkiewicz, Robert Klimkiewicz, Anna Kubsik-Gidlewska, Katarzyna
Janczewska, Patrycja Widłak, Justyna Laskowska, Natalia Szlaska, Tomasz Nowakowski, Kamil Koszela, Marta Woldańska-Okońska
OCENA SKUTECZNOŚCI KOMPLEKSOWEJ NEUROREHABILITACJI U CHORYCH PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU
AN ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE NEUROREHABILITATION IN PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE 1701
Світлана В. Возіанова, Олена О. Дядик, Вікторія В. Бойко, Ярослав С. Радкевич
ГЕНЕТИЧНО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДІ НА СТАНДАРТНУ ТЕРАПІЮ У ХВОРИХ НА ДИСГІДРОТИЧНУ ЕКЗЕМУ ДОЛОНЕЙ ТА ПІДОШОВ
GENETIC-MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF RESPONSE TO STANDARD THERAPY IN PATIENTS WITH DYSHIDROTIC ECZEMA OF PALMS AND SOLES 1707
Joanna Głogowska-Szeląg
OCENA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY BMD I WSKAŹNIKIEM MASY CIAŁA BMI U KOBIET Z OSTEOPOROZĄ POMENOPAUZALNĄ
ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BMD AND BODY MASS INDEX BMI IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS 1714
Oleg G. Makarov, Volodymyr K.Likhachov, Olena O.Taranovska, Ludmila M.Dobrovolska, Vyktorya L.Vashchenko
ROLE OF UTERINE BLOOD FLOW DISTURBANCES IN THE DEVELOPMENT OF LATE GESTOSIS
ROLA ZABURZEŃ PRZEPŁYWU KRWI W MACICY W ROZWOJU PÓŹNEGO ZATRUCIA CIĄŻOWEGO 1719
Михайло А. Лучинський, Віталій М. Лучинський, Богдан О. Паласюк, Юлія І. Лучинська, Людмила О. Пацкань, Ольга О. Стаханська
СТАН КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РІЗНИХ УМОВАХ ДОВКІЛЛЯ
STATE OF BONE IN CHILDREN LIVING IN DIFFERENT CONDITIONS OF ENVIRONMENT 1722
Daniel Celiński, Krzysztof Mitura, Leszek Szpakowski, Sławomir Pilip, Klaudiusz Nadolny, Robert Gałązkowski
NAGŁE ZATRZYMANIA KRĄŻENIA W OBRĘBIE DZIAŁANIA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SIEDLCACH W LATACH 2013–2016
SUDDEN CARDIAC ARRESTS IN YEARS 2013-2016 WITHIN OPERATION AREA OF SIEDLCE EMERGENCY AMBULANCE SERVICE 1729
Olena O. Fastovets, Roman A. Kotelevskyi, Rostyslav Yu. Matvyeyenko
THE EFFECT OF ENDODONTICS AND CROWN RESTORATION TECHNIQUES ON THE PROGNOSIS OF TREATMENT NON-VITAL TEETH
WPŁYW TECHNIK ENDODONTYCZNYCH I TECHNIK ODBUDOWY KORONY NA ROKOWANIE W LECZENIU ZĘBÓW Z MARTWĄ MIAZGĄ 1738
Кирилл В. Комзин, Пальмира Г. Петрова, Алена А. Стрекаловская, Сергей Н. Самсонов, Светлана С. Паршина, Юлиана В. Терентьева
ОДНОНУКЛЕОТИДНЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ CYP11B2, GNB3 И NOS3 У РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ЖИТЕЛЕЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS OF THE CYP11B2, GNB3 AND NOS3 GENES IN VARIOUS ETHNIC GROUPS OF ARCTIC ZONE OF YAKUTIA SUFFERING FROM ARTERIAL HYPERTENSION 1742
Юрій І. Силенко, Ігор В. Животовський, Марина В. Хребор, Богдан Ю. Силенко, Олена А. Писаренко
ОЦІНКА СИЛИ АДГЕЗІЇ НА ЗСУВ ПРИ ФІКСАЦІЇ ВІНІРІВ
ASSESSMENT OF ADHESION ON OFFSET AT FIXATION OF VENEERS 1749
Tetiana S. Gruzieva, Liudmyla I. Galiienko, Ihor M. Pelo, Sergii T. Omelchuk, Olena Y. Antonuk
HEALTH AND LIFESTYLE OF STUDENTS’ YOUTH: STATUS, PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION
ZDROWIE I STYL ŻYCIA MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ: AKTUALNY STATUS, PROBLEMY I METODY ICH ROZWIĄZANIA 1753
Марія А. Знаменська, Геннадій О. Слабкий, Тетяна К. Знаменська
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
THE ISSUE OF COMMUNICATIONS IN HEALTH CARE SYSTEM 1759
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Evgeniya B. Radzishevskaya, Oleksandr A. Vyhivskyi, Violetta B. Kalnytska
PECULIARITIES OF NITRIC OXIDE DONOR DRUGS ADMINISTRATION IN OBSTETRIC PRACTICE
ODMIENNOŚCI W PODAWANIU LEKÓW BĘDĄCYCH DONORAMI TLENKU AZOTU W PRAKTYCE POŁOŻNICZEJ 1765
Barbara Bober, Martyna Zaleska, Maciej Kołodziej, Łukasz Kowalski, Marek Saracyn
LECZENIE NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNYCH ZNAKOWANYMI RADIOIZOTOPOWO ANALOGAMI SOMATOSTATYNY
TREATMENT OF NEUROENDOCRINE TUMORS WITH RADIO-LABELED SOMATOSTATIN ANALOGUES 1770
Karina Badura-Brzoza, Magdalena Piegza
SENSE OF COHERENCE IN SELECTED ALLERGIC DISEASES
POCZUCIE KOHERENCJI W WYBRANYCH CHOROBACH ALERGICZNYCH 1774
Владислав І. Теремецький,Олександр М. Музичук, Олена Ю. Салманова, Ольга Ю. Кириченко, Руслан В. Ігонін
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
PROBLEMS OF MEDICAL PROTECTION OF PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT 1777
Halina Borgiel-Marek, Iwona Niedzielska
ROLA WYBRANYCH CYTOKIN W SUROWICY KRWI CHORYCH Z RAKIEM JAMY USTNEJ JAKO MARKERA NOWOTWOROWEGO. DONIESIENIE WSTĘPNE
THE ROLE OF SELECTED CYTOKINES IN THE SERUM OF PATIENTS WITH ORAL CANCER AS A CANCER MARKER. PRELIMINARY REPORT 1781
Oleksandr A. Nazarchuk, Dmytro V. Dmytriiev, Kostyantyn D. Dmytriiev, Halyna H. Nazarchuk, Bogdan V. Zaletskiy
CHARACTERISTICS OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN CRITICALLY ILL PATIENTS
CHARAKTERYSTYKA POWIKŁAŃ INFEKCYJNYCH U KRYTYCZNIE CHORYCH PACJENTÓW 1784
Ewa Czapińska-Ciepiela
TREATMENT OF MIGRAINE IN A PATIENT WITH EPILEPSY
LECZENIE MIGRENY U PACJENTA Z PADACZKĄ 1793
Надія Я. Жилка, Іван С. Миронюк, Геннадій О. Слабкий
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
CHARACTERISTICS OF THE REPRODUCTIVE HEALTH OF FEMALE POPULATION IN UKRAINE 1803
Юліан Г. Кияк, Орися Ю. Молчко, Олег Ю. Білянський
КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ
CARDIOREHABILITATION OF HYPERTONIC DISEASE 1809
Przemysław Żuratyński, Daniel Ślęzak, Marlena, Anna Tyrańska-Fobke, Kamil Krzyżanowski, Klaudiusz Nadolny, Sylwia Jałtuszewska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
ROLA SEGREGACJI MEDYCZNEJ PODCZAS ZDARZEŃ MASOWYCH ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ RATUNKOWYCH PO KATASTROFIE BUDOWLANEJ NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KATOWICKICH
THE ROLE OF MEDICAL SEGREGATION DURING MASS EVENTS AND ITS USE ON THE EXAMPLE OF RESCUE OPERATIONS AFTER A CONSTRUCTION DISASTER
ON THE PREMISES OF THE INTERNATIONAL KATOWICE FAIR 1815
Тетяна Й. Пурденко, Наталя В. Литвиненко, Людмила Й. Островська, Вікторія М. Гладка, Галина Я. Силенко, Катерина А. Таряник
ДО ПРОБЛЕМИ СИНКОПАЛЬНИХ СТАНІВ В НЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
ON THE PROBLEM OF SYNCOPAL CONDITIONS IN THE NEUROLOGICAL PRACTICE 1823
Paweł Warmus, Monika Adamczyk-Sowa
UDAR MÓZGU JAKO PIERWSZA MANIFESTACJA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW
STROKE AS THE FIRST MANIFESTATION OF ATRIAL FIBRILLATION 1829
Александр Д. Гавловский, Ирина А. Голованова, Наталья В. Харченко
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER 1835
OPISY PRZYPADKU / CASE REPORTS
Marta Cybulska, Joanna Głogowska-Szeląg
CHOROBY PRZYZĘBIA A RYZYKO OSTEOPOROZY − OPIS PRZYPADKU
PERIODONTAL DISEASES AND RISK OF OSTEOPOROSIS − CASE REPORT 1841
Viktor Konoplitskyi, Vasyl Pogorilyi, Oksana Moravska, Dmytro Dmytriiev, Tatiana Chuhu, Oleksandr Fomin, Bohdan Zaletskyi, Oleksandr Mazulov
A CASE OF CONGENITAL INFANTILE FIBROSARCOMA IN A NEWBORN
PRZYPADEK WRODZONEGO WŁÓKNIAKOMIĘSAKA U NOWORODKA 1844
Małgorzata Andrzejewska, Edyta Sutkowska, Natalia Kuciel
USPRAWNIANIE DZIECKA Z ZESPOŁEM SOTOSA. STUDIUM PRZYPADKU
THE REHABILITATION OF A CHILD WITH A SOTOS SYNDROME. CASE REPORT 1849
VARIA
Piotr T. Arkuszewski, Karol Kłosiński, Ewa Meissner, Jakub Kowalczyk, Joanna Zielińska, Marcin Jeleniewski, Małgorzata Zielińska
TRAGEDIA W DOLINIE JAWOROWEJ: NIEPRAWDOPODOBNY ZBIEG OKOLICZNOŚCI CZY ZABÓJSTWO DOSKONAŁE?
TRAGEDY IN THE VALLEY JAWOROWA: INCREDIBLE COINCIDENCE OR PERFECT MURDER? 1854

Ⓒ 2019 Aluna