logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

04/2018

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Kostiantyn V. Tarasenko, Antonina M. Gromova, Kateryna V. Pikul, Ruslan B. Lysenko, Leonid A. Nesterenko
PATHOGENESIS OF INSULIN RESISTANCE IN PREGNANT WOMEN WITH OBESITY
PATOGENEZA INSULINOOPORNOŚCI U KOBIET CIĘŻARNYCH Z OTYŁOŚCIĄ 801
Jacek Hübner, Ilona Hübner, Sławomir Kroczka
CORRELATION OF ELECTROPHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF PERIPHERAL NERVES AND MANUAL DEXTERITY IN PATIENTS WITH AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
KORELACJA PARAMETRÓW ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH NERWÓW OBWODOWYCH A SPRAWNOŚĆ MANUALNA
U PACJENTÓW ZE STWARDNIENIEM ZANIKOWYM BOCZNYM 807
Ирина В. Марченко, Евгений И. Дубовик, Ольга И. Матлай, Антонина А. Беседина, Полина В. Князькова, Елизавета А. Гарбузова
АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ K121Q-ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЕNРР1 C ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА В УКРАИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
THE ANALYSIS OF ASSOCIATION BETWEEN ENPP1 K121Q POLYMORPHISM AND RISK FACTORS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN UKRAINIAN POPULATION 815
Dmytro Shkurupii
PREVENTION OF VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA IN NEWBORNS
ZAPOBIEGANIE ZAPALENIU PŁUC ZWIĄZANEMU Z WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ U NOWORODKÓW 821
Palmira G. Petrova, Natalia V. Borisova, Galina A. Koltovskaya
THE HYPO- AND HYPERELEMENTOSIS TO WOMEN OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
HIPO- I HIPERELEMENTOZA U KOBIET W REPUBLICE SACHA (JAKUCJA) 824
Katarzyna Birkner, Bartosz Hudzik, Piotr Desperak, Mariusz Gąsior
WPŁYW CUKRZYCY TYPU 2 NA WCZESNE I ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO BEZ UNIESIENIA
ODCINKA ST U CHORYCH PODDANYCH PRZEZSKÓRNEJ INTERWENCJI WIEŃCOWEJ
THE INFLUENCE OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS ON EARLY AND LATE RESULTS
OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION FOR NON-ST SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION 830
Kateryna V. Pikul, Lyudmyla E. Bobyreva, Tatiana M. Kotelevska, Natalia О. Pryimenko, Konstantin V. Tarasenko
PROBLEMS OF NITRATE WATER POLLUTION IN POLTAVA REGION
PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZANIECZYSZCZENIEM WODY AZOTANAMI W REGIONIE POŁTAWY 839
Eleonora M. Biletska, Nataliia M. Onul, Tetiana A. Holovkova, Viacheslav V. Gorbuntsov
CURRENT TENDENCIES IN THE NUTRITION OF WOMEN AND PREGNANT WOMEN OF INDUSTRIAL REGION OF UKRAINE AND THEIR INFLUENCE ON MICROELEMENTS SUPPLY
AKTUALNE TRENDY ŻYWIENIA KOBIET I KOBIET W CIĄŻY W REGIONIE PRZEMYSŁOWYM NA UKRAINIE I ICH WPŁYW NA SUPLEMENTACJĘ MIKROELEMENTÓW 843
Olesia Besh, Dmytro Besh, Olena Sorkopud, Marta Kondratiuk, Oksana Slaba, Irina Zhakun, Larysa Strilchuk, Jerzy Robert Ładny,
Barbara Rafałowicz, Łukasz Szarpak, Robert Gałązkowski, Klaudiusz Nadolny
ASIT AS THE COMPONENT OF BRONCHIAL ASTHMA’S THERAPY CAN IMPROVE THE ADHERENCE TO THE TREATMENT
ASIT JAKO ISTOTNY SKŁADNIK SKUTECZNEJ TERAPII ASTMY OSKRZELOWEJ 849
Елена Павленкова, Светлана Павленко, Ирина Ткаченко, Алла Сидорова
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ АНТИСЕПТИКА TROKLOSENE
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ІІ И ІІІ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
CLINICAL AND LABORATORY GROUNDING OF USING MEDICATION BASED ON THE ANTISEPTIC TROKLOSENE
TO TREAT PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS OF THE II AND III DEGREES OF SEVERITY 855
Olexander I. Smiyan, Andrii M. Loboda, Yuliia A. Manko, Tatiana P. Bynda, Sergiy V. Popov, Viktoriia O. Petrashenko, Petro I. Sichnenko, Oksana K. Romaniuk,
Viktoriia A. Gorbas, Mykola P. Zagorodnii, Kateryna O. Smiian-Horbunova, Viktor V. Kosarchuk, Olena L. Ovsianko, Maria V. Kolesnikova
DYNAMICS OF CONTENT OF SOME MINERALS IN TEENAGERS WITH CARDIOVASCULAR SYSTEM PATHOLOGY AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC TONSILLITIS
ZMIANY ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW MINERALNYCH U MŁODZIEŻY Z CHOROBAMI UKŁADU
SERCOWO-NACZYNIOWEGO JAKO PODŁOŻE ROZWOJU PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH 861
Олеся І. Боровик, Тарас О. Студеняк
ПОШИРЕНІСТЬ ГОСТРОГО СИМПТОМАТИЧНОГО ЕПІЛЕПТИЧНОГО НАПАДУ ПРИ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ
PREVALENCE OF ACUTE SYMPTOMATIC SEIZURE AFTER INTRACEREBRAL HEMORRHAGE 865
Alina M. Yelins’ka, Olena O. Shvaykovs’ka, Vitalii O. Kostenko
EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE PREVENTS DISRUPTION OF CONNECTIVE TISSUE IN PERIODONTIUM AND SALIVARY GLANDS OF RATS DURING SYSTEMIC INFLAMMATION
GALUSAN EPIGALLOKATECHINY ZAPOBIEGA USZKODZENIU TKANKI ŁĄCZNEJ OZĘBNEJ I
GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH W SZCZURZYM MODELU UOGÓLNIONEGO STANU ZAPALNEGO 869
Patrycja Misztal-Okońska, Dorota Lasota, Mariusz Goniewicz, Krzysztof Goniewicz, Witold Pawłowski, Robert Czerski, Alicja Tuszczyńska
EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY – BADANIA ANKIETOWE
FIRST AID EDUCATION – A QUESTIONNAIRE SURVEY 874
Юрій І. Силенко, Тетяна В. Перепелова, Марина В. Хребор, Богдан Ю. Силенко, Олена А. Писаренко
ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ, ГЕМОКОАГУЛЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ РОТОВОЇ РІДИНІ У ПАЦІЄНТІВ З ГАЛЬВАНОЗОМ
THE REACTIONS OF LIPID’S FREE RADICAL OXIDATION, HEMOCOAGULANT PROPERTIES OF ORAL FLUID IN PATIENTS WITH GALVANIC CURRENTS IN THE MOUTH 879
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Tetyana A. Litovchenko, Andriy E. Dubenko, Olga Yu. Sukhonosova, Anna A. Voitiuk
DYNAMICS OF EPIDEMIOLOGICAL INDICATIONS OF EPILEPSY PREVALENCE, MORBIDITY AND DISABILITY AMONG CHILDREN IN KHARKIV REGION, UKRAINE
PADACZAKA – ZMIANY W EPIDEMIOLOGICZNYCH WSKAŹNIKACH WYSTĘPOWANIA, CHOROBOWOŚCI
I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI U DZIECI W REGIONIE CHARKOWA (UKRAINA) 883
Michał Szczypior, Marcin Matuszewski
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA TOKSYNY BOTULINOWEJ W LECZENIU IDIOPATYCZNEJ NADREAKTYWNOŚCI PĘCHERZA MOCZOWEGO
PRACTICAL ASPECTS OF THE USE OF BOTULINUM TOXIN IN THE TREATMENT OF IDIOPATHIC OVERACTIVE BLADDER 888
Vitalii Pashkov, Petro Noha, Aleksey Soloviov
SCREENING AND PERIODICAL MEDICAL EXAMINATIONS AS IMPORTANT PART OF PUBLIC HEALTH: PROBLEM OF THE LEGAL IMPLEMENTATION
BADANIA PRZESIEWOWE I OKRESOWE BADANIA LEKARSKIE JAKO WAŻNY ELEMENT
ZDROWIA PUBLICZNEGO: PROBLEMY PRAWNE ZWIĄZANE Z ICH IMPLEMENTACJĄ 893
Boris I. Palamar, Tetiana S. Gruzeva
CRITERIA OF ECONOMIC EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES OF CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES
KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM 897
Ewa Papuć, Marek Mazurek, Konrad Rejdak
ROLA I WARTOŚĆ ROKOWNICZA MIKROKRWAWIEŃ MÓZGOWYCH W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
THE ROLE AND PROGNOSTIC VALUE OF CEREBRAL MICROBLEEDS IN NEUROLOGICAL DISORDERS 907
Oksana V. Bakun, Svitlana Y. Karatieieva, Svitlana B. Semenenko, Oksana I. Yurkiv, Andrii M. Berbets
OBESITY DURING PREGNANCY: LITERATURE REVIEW
OTYŁOŚĆ W CIĄŻY: PRZEGLĄD LITERATURY 913
OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
Igor Alexander Harsch, Kai Langer, Christiane Abramowski, Peter Christopher Konturek
EMPHYSEMATOUS PYELONEPHRITIS – A RARE COMPLICATION OF DIABETES MELLITUS
ZGORZELINOWE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK − RZADKIE POWIKŁANIE CUKRZYCY 917
Maryna I. Dmytrenko, Olena V. Gurzhiy
TREATMENT ALGORITHMS OF PATIENTS WITH IMPACTION OF MAXILLARY CENTRAL INCISORS CAUSED BY SUPERNUMERARY TEETH
ALGORYTMY POSTĘPOWANIA U CHORYCH Z ZATRZYMANYMI PRZYŚRODKOWYMI ZĘBAMI SIECZNYMI SZCZĘKI Z POWODU OBECNOŚCI ZĘBÓW NADLICZBOWYCH 922
VARIA
PODSUMOWANIE WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS
OSTEOARTHRITIS AND MUSCOSCELETAL DISEASES, IOF-ESCEO 933
STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ NA KONFERENCJI / CONFERENCE ABSTRACTS
ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
“POLTAVA DAYS OF PUBLIC HEALTH” MAY 25, 2018, POLTAVA, UKRAINA 936

Ⓒ 2019 Aluna