logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

05/2018

ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL ARTICLE
Igor Alexander Harsch, Peter Christopher Konturek
ACUTE-ONSET DIABETES MELLITUS WITH KETOACIDOSIS IN A NIVOLUMAB-TREATED PATIENT WITH HEPATOCELLULAR CARCINOMA
CUKRZYCA O NAGŁYM POCZĄTKU PRZEBIEGAJĄCA Z KWASICĄ KETONOWĄ U CHOREJ Z RAKIEM WĄTROBOWOKOMÓRKOWYM LECZONYM NIWOLUMABEM 945
PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Magdalena Pawelec-Winiarz, Anna Korzeniewska, Anna Brzecka
COEXISTENCE OF ASTHMA AND THE OBESITY-HYPOVENTILATION SYNDROME
WSPÓŁISTNIENIE ASTMY I ZESPOŁU HIPOWENTYLACJI OTYŁYCH 949
Tatyana O. Petrushanko, Ivan Y. Popovych, Olga M. Bojchenko
THE SPECIAL FEATURES OF COMPREHENSIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS IN THE BACKGROUND OF CORONARY HEART DISEASE
ODMIENNOŚCI KOMPLEKSOWEGO LECZENIA PACJENTÓW Z UOGÓLNIONĄ PARODONTOZĄ I CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA 954
Вера А. Вуколова, Елена В. Енькова, Надежда К. Полякова, Юрий С. Рыжиков
УЛУЧШЕНИЕ ПЕРИ- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ИЗ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ГИПОТОНИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
PREVENTION OF HYPOTONIC HEMORRHAGE IN HIGH RISK GROUP OF MATERNITY PATIENTS DURING PERIOPERATIVE AND POSTSURGICAL PERIODS 960
Monika Pietrzyk, Dariusz Timler, Paweł Frąckowiak, Karol Pietrzyk
ANALIZA FUNKCJONOWANIA DWUOSOBOWEGO ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU P – BADANIE JEDNOOŚRODKOWE
ANALYSIS OF FUNCTIONING OF TWO-PERSON PRIMARY CARE EMERGENCY MEDICAL TEAM – SINGLE-CENTRE STUDY 966
Anna Jarosz, Paweł Podsiadło, Tomasz Darocha, Tomasz Sanak, Sylweriusz Kosiński, Robert Gałązkowski, Rafał Drwiła
HIPOTERMIA – SZKOLENIE E-LEARNINGOWE DLA RATOWNIKÓW WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO, FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ POLICJI
HYPOTHERMIA – E-LEARNING COURSE DEDICATED TO LIFEGUARDS, BORDER GUARDS AND POLICEMEN 974
Nataliia G. Pshuk, Liudmila V. Stukan, Anna O. Kaminska
INTRODUCING SYSTEM OF PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVENTIONS FOR FAMILY CAREGIVERS OF PATIENTS WITH ENDOGENOUS MENTAL DISORDERS
WPROWADZENIE SYSTEMU INTERWENCJI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH DLA OPIEKUNÓW PACJENTÓW Z ENDOGENNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 980
Тетяна М. Соломенчук, Василь В. Процько, Наталя А. Слаба, Віктор М. Сало
ДЕСТРУКТИВНІ ЗМІНИ ЕПІКАРДІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ТА ПОРУШЕННЯ КОРОНАРНОЇ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ЖІНОК З ГОСТРИМ
КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ ST, ЗАЛЕЖНО ВІД ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ
DESTRUCTIVE CHANGES IN EPICARDIAL ARTERIES AND CORONARY MICROCIRCULATION IN WOMEN WITH NON ST ELEVATION ACUTE CORONARY SYNDROME,
DEPENDING ON HORMONAL STATUS 986
Volodymyr H. Hryn, Roman L. Ustenko, Andrii V. Pilyugin, Yaroslav V. Sarychev, Dmitrо О. Lavrenko
STEREOMORPHOLOGY OF THE PERIPHERAL ZONE OF THE HUMAN PROSTATE
STEREOMORFOLOGIA STREFY OBWODOWEJ GRUCZOŁU KROKOWEGO U CZŁOWIEKA 992
Oleg Y. Kanikovskyi, Yaroslav V. Karyi, Yura V. Babiichuk, Yevhen V. Shaprynskyi
SELECTION OF BILIARY DECOMPRESSION METHOD FOR TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE IN PATIENTS OF OLDER AGE GROUPS
WYBÓR METODY ODBARCZENIA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH W LECZENIU ŻÓŁTACZKI MECHANICZNEJ U PACJENTÓW W STARSZYM WIEKU 996
Ирина М. Ткаченко, Наталья Н. Браилко, Виктор В. Коваленко, Зоряна Ю. Назаренко, Ольга В. Шешукова
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА ЗУБОВ С КАРИОЗНЫМ ПРОЦЕССОМ И НЕКАРИОЗНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
MORPHOLOGICAL STUDY OF ENAMEL AND DENTIN TEETH WITH CARIOUS PROCESS AND NON-CARIOUS LESIONS 1002
Oleksandr V. Shaparenko, Pavlo G. Kravchun, Pavlo P. Kravchun, Olga I. Kadykova
NESFATIN-1 ROLE IN REMODELING OF THE LEFT VENTRICLE MYOCARDIUM IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY
ROLA NESFATYNY-1 W REMODELINGU LEWEJ KOMORY SERCA U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM I OTYŁOŚCIĄ 1006
Natalia V. Gorach
EFFECTS OF CIMICIFUGA RACEMOSA ON THE HEMODYNAMICS PARAMETERS AND QUALITY OF LIFE IN PERIMENOPAUSAL WOMEN WITH ARTERIAL HYPERTENSION
WPŁYW PLUSKWICY GRONIASTEJ (CIMICIFUGA RACEMOSA) NA PARAMETRY HEMODYNAMICZNE I JAKOŚĆ ŻYCIAU KOBIET W OKRESIE OKOŁOMENOPAUZALNYM Z
NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM 1010
Daria O. Lahoda, Valentyna I. Velychko, Victoriia E. Nakhashova
PECULIARITIES OF THE COURSE OF BRONCHIAL ASTHMA IN PATIENTS WITH EXCESSIVE BODY WEIGHT OR OBESITY
ODMIENNOŚCI W PRZEBIEGU ASTMY OSKRZELOWEJ U PACJENTÓW Z NADWAGĄ LUB OTYŁOŚCIĄ 1015
Леонід П. Горальський, Оксана Ф. Дунаєвська, Наталія Л.Колеснік, Людмила О. Стеченко, Наталія Є. Гриневич, Ростислав Ф. Камінський, Людмила М. Сокуренко
УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИН ТА СУДИН СЕЛЕЗІНКИ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
ULTRAMICROSCOPIC FEATURES OF CELLS AND VESSELS OF THE SPLEEN (EXPERIMENTAL STUDY) 1019
Оlexandr S. Barylo, Тetiana М. Kanishyna, Liudmila I. Shkilniak
THE EFFECTS OF DIABETES MELLITUS ON PATIENTS’ ORAL HEALTH
WPŁYW CUKRZYCY NA ZDROWIE JAMY USTNEJ 1026
Ірина А. Голованова, Оксана І. Краснова, Світлана М. Танянська, Ірина О. Коленко, Марія О. Мельник
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF USE OF RESOURCES OF RURAL MEDICINE 1032
Beata Łabuz-Roszak, Anna Babińska, Jarosław Skupiński, Elżbieta Czech, Jarosław Szczygieł, Wojciech Wawrzynek
JAKOŚĆ ŻYCIA SEKSUALNEGO PACJENTÓW Z ZESPOŁEM BÓLOWYM DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA A NASILENIE ZMIAN RADIOLOGICZNYCH OCENIANYCH W BADANIU REZONANSU MAGNETYCZNEGO
SEXUAL QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN AND THE RADIOLOGICAL CHANGES EVALUATED IN MAGNETIC RESONANCE 1039
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Katarzyna Białoszewska, Krzysztof Owczarek, Dorota Olczak-Kowalczyk
ANALIZA EMOCJI ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM STOMATOLOGICZNYM
ANALYSIS OF EMOTIONS RELATED TO DENTAL TREATMENT 1046
Василь В. Скрип, Іван С. Миронюк, Геннадій О. Слабкий
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОШИРЕНОСТІ СЕРЕД НЬОГО ХВОРОБ
CHARACTERISTIC OF MORBIDITY INDICES AND PREVALENCE OF DISEASES AMONG THE POPULATION OF TRANSCARPATHIAN REGION 1051
Magdalena Gontarz, Ewa Papuć, Konrad Rejdak
DYSKINEZY NAPADOWE – TYPY ZABURZEŃ, ICH PRZYCZYNY I LECZENIE
PAROXYSMAL DYSKINESIAS – DISORDER CATEGORIES, THEIR CAUSES AND TREATMENT 1056
Katarzyna Kolarz, Bożena Targońska-Stępniak, Maria Majdan
WCZESNE REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
EARLY REUMATOID ARTHRITIS 1061
Vitalii Pashkov, Anna Lyfar
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES: THE PROBLEMS OF LEGAL ENFORCEMENT
TECHNIKI WSPOMAGANEGO ROZRODU: TRUDNOŚCI PRAWNE Z WDROŻENIEM W ŻYCIE 1066
Vera D. Kuroyedova, Yuliya K. Sokolohorska-Nykina
THE PROBLEM OF ORTHODONTIC TREATMENT OF PATIENTS WITH HEARING DIFFICULTY (LITERATURE REVIEW)
PROBLEMY LECZENIA ORTODONTYCZNEGO U CHORYCH Z KŁOPOTAMI ZE SŁUCHEM (PRZEGLĄD LITERATURY) 1071
Svitlana Y. Karatieieva, Svitlana B. Semenenko, Oksana V. Bakun, Oksana I. Yurkiv, Ksenia V. Slobodian
APPLICATION OF OZONE THERAPY IN SURGICAL PRACTICE
ZASTOSOWANIE OZONOTERAPII W PRAKTYCE CHIRURGICZNEJ 1076
Maryna P. Melaschenko, Olena M. Bieliaieva, Yuliia V. Lysanets
LEXICAL BORROWINGS FROM CLASSICAL LANGUAGES IN THE ENGLISH AND FRENCH MEDICAL TERMINOLOGIES: A COMPARATIVE STUDY
ZAPOŻYCZENIA LEKSYKALNE Z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH W ANGIELSKICH I FRANCUSKICH TERMINACH MEDYCZNYCH: ANALIZA PORÓWNAWCZA 1080
Natalia A. Lyakhova
ANALYSIS OF RISK FACTORS OF ORTHODONTIC PATHOLOGY: LITERATURE REVIEW
ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA ZABURZEŃ ORTODONTYCZNYCH: PRZEGLĄD LITERATURY 1084
Patrycja Piętak, Natalia Pietrzyk, Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Iwona Wertel
ZNACZENIE SZLAKU PD-1/PD-L1 W PATOGENEZIE RAKA JAJNIKA
THE MEANING OF PD-1/PD-L1 PATHWAY IN OVARIAN CANCER PATHOGENESIS 1089
Michał Kwiatek, Łukasz Pruchniewski, Joanna Kwiatek, Maciej Kaźmierczak, Krzysztof Lewandowski
INHIBITORY EZH2 NOWĄ OPCJĄ TERAPEUTYCZNĄ W LECZENIU NAWROTOWEGO LUB OPORNEGO CHŁONIAKA GRUDKOWEGO
EZH2 INHIBITORS AS A NEW THERAPEUTIC OPTION FOR THE TREATMENT OF RELAPSED OR RECURRENT FOLLICULAR LYMPHOMA 1095
Андрей В. Зайцев, Нина А. Передерий, Анжела В. Ваценко, Наталья А. Улановская-Цыба, Сергей И. Дубинин, Валентин А. Пилюгин, Елена В. Силкова, Елена Б. Рябушко, Оксана В. Овчаренко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БИОЛОГИИ
USE OF STOMATOLOGICAL INDEXES IN BIOLOGY 1099
Ivanna V. Sakhanda, Kostyantyn L. Kosyachenko
ASSORTMENT OF HERBAL MEDICINES OF THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES
ASORTYMENT PREPARATÓW ZIOŁOWYCH W LECZENIU CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO 1104
OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
Михаил М. Падруль, Анна А. Олина, Гульнара К. Садыкова
БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
A FAVORABLE OUTCOME OF PREGNANCY WITH WILSON-KONOVALOV DISEASE (A CLINICAL CASE) 1109
RAPORT / REPORT
Andrzej M. Fal, Dorota M. Fal, Dorota Kiedik, Barbara Gad-Karpierz
PNEUMOCOCCAL VACCINATION IN THE ADULT POPULATION IN POLAND – THE UP-TO-DATE ANALYSIS
SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM W POPULACJI OSÓB DOROSŁYCH W POLSCE – BIEŻĄCA ANALIZA 1117

Ⓒ 2019 Aluna