logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

02/2019

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Tetyana Pertseva, Tetyana Kireieieva, Mariia Krykhtina, Kseniia Bielosludtseva, Kateryna Dyagovets
DIAGNOSTIC ROLE OF SYSTEMIC INFLAMMATION, BLOOD COAGULATION AND PADUA PREDICTION SCORE IN LUNG THROMBOSIS
RISK ESTIMATION IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
DIAGNOSTYCZNA ROLA MARKERÓW UKŁADOWEGO STANU ZAPALNEGO, ZABURZEŃ UKŁADU KRZEPNIĘCIA KRWI ORAZ SKALI PADEWSKIEJ W OCENIE RYZYKA
WYSTĄPIENIA ZATORU PŁUCNEGO U PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU ZEWNĄTRZSZPITALNEGO ZAPALENIA PŁUC 149
Aidyn G. Salmanov, Volodymyr O. Shkorbotun, Yaroslav V. Shkorbotun
ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS CAUSING OF SURGICAL SITE INFECTIONS IN EAR, NOSE AND THROAT SURGERY
ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ STAPHYLOCOCCUS AUREUS STANOWIĄCEGO CZYNIK ETIOLOGICZNY ZAKAŻEŃ POLA OPERACYJNEGO W PRZYPADKU OPERACJI USZU,
NOSA I GARDŁA 154
Ulyana В. Mykhaylyshyn
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MOTIVATIONAL SPHERE OF DRUG ADDICTS
CECHY PSYCHOLOGICZNE SFERY MOTYWACYJNEJ UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW 159
Tetiana Litovchenko, Valeriia Grymailo, Oksana Tondiy, Vartanush Florikian, Olena Zavalna, Anna Voitiuk
THE PECULIARITIES OF THE HEART RATE VARIABILITY AND ELECTROENCEPHALOGRAM CHANGES IN PATIENTS WITH EPILEPSY AND CARDIOVASCULAR PATHOLOGY
CHARAKTERYSTYKA ZMIENNOŚCI RYTMU SERCA I ZMIAN W ELEKTROENCEFALOGRAMIE U PACJENTÓW Z PADACZKĄ I CHOROBĄ UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO 165
Dmytro O. Mykytenkov, Tetiana S. Gruzieva
MODERN MODEL OF GENETIC MONITORING AS A PROMISING TOOL FOR REDUCING INCIDENCE OF GENETIC PATHOLOGIES IN UKRAINE
NOWOCZESNY MODEL MONITORINGU GENETYCZNEGO JAKO OBIECUJĄCE NARZĘDZIE REDUKCJI WYSTĘPOWANIA WAD GENETYCZNYCH NA UKRAINIE 169
Viacheslav M. Husiev, Daria S. Khapchenkova
INFLUENCE OF THE TRANSFERRED SYPHILITIC INFECTION ON THE COURSE OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE STATE OF NEWBORNS
WPŁYW PRZENOSZONEJ DROGĄ PŁCIOWĄ INFEKCJI KIŁĄ NA PRZEBIEG CIĄŻY, PORODU ORAZ STAN OGÓLNY NOWORODKÓW 175
Pavlo G. Kravchun, Olga I. Kadykova, Dmitry G. Molotyagin
CHANGES IN PENTRAXIN-3 LEVEL AND ITS INTERACTION WITH METABOLIC INDICES IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS
ZMIANY STĘŻENIA PENTRAKSYNY 3 I JEJ INTERAKCJE ZE WSKAŹNIKAMI METABOLICZNYMI U PACJENTÓW Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ ORAZ CUKRZYCĄ TYPU 2 181
Andriy R. Stasyshyn, Mykola A. Bychkov, Solomiia V. Bychkova
A NEW METHOD OF DIAGNOSIS OF THE HIATAL HERNIA ASSOCIATED WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
NOWA METODA DIAGNOSTYKI PRZEPUKLINY ROZWORU PRZEŁYKOWEGO WSPÓŁWYSTĘPUJĄCEJ Z REFLUKSEM ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWYM 186
Mykola I. Lytvynenko, Olha I. Zalyubovska, Volodymyr O. Korobchanski, Tetiana I. Tiupka, Viktor V. Zlenko, Yuliia N. Avidzba
ANALYSIS OF THE STATE OF NITRATE POLLUTION OF AQUIFER OF KHARKIV REGION ACCORDING TO LABORATORY TESTS
ANALIZA STANU ZANIECZYSZCZENIA AZOTANAMI WARSTW WODONOŚNYCH W OBWODZIE CHARKOWSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH 189
Kyrylo V. Makolinets, Vasyl I. Makolinets, Dmytro V. Morozenko, Kateryna V. Gliebova, Svitlana I. Danylchenko
BIOCHEMICAL MARKERS OF CONNECTIVE TISSUE METABOLISM IN RATS’ BLOOD SERUM WITH EXPERIMENTAL KNEE OSTEOARTHRITIS AND THEIR DYNAMICS DURING CONSERVATIVE TREATMENT
BIOCHEMICZNE MARKERY METABOLIZMU TKANKI ŁĄCZNEJ W SUROWICY KRWI SZCZURÓW W EKSPERYMENTALNYM MODELU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWU
KOLANOWEGO I ICH ZMIANY W TRAKCIE LECZENIA ZACHOWAWCZEGO 193
Ivan G. Savka
FORENSIC MORPHOLOGICAL SIGNS CHARACTERIZING STABILITY OF THE FEMUR, TIBIA AND FIBULA DURING EFFECT OF EXTERNAL DESTRUCTIVE LOAD
MORFOLOGICZNE OBJAWY WYKORZYSTYWANE W KRYMINALISTYCE CHARAKTERYZUJĄCE STABILNOŚĆ KOŚCI UDOWEJ, KOŚCI STRZAŁKOWEJ ORAZ KOŚCI PISZCZELOWEJ W
TRAKCIE DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNEJ SIŁY NISZCZĄCEJ 198
Serhii H. Ubohov, Viktor V. Trokhymchuk, Violetta I. Todorova, Volodymyr A. Zahoriy
PROCESS MODEL OF THE PHARMACEUTICAL INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
MODELOWANIE PROCESÓW FARMACEUTYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 201
Paweł Podsiadło, Adam Nogalski, Sylweriusz Kosiński, Tomasz Sanak, Kinga Sałapa, Robert Gałązkowski, Tomasz Darocha
IS AN EMERGENCY DEPARTMENT A SAFER PLACE FOR HYPOTHERMIC VICTIMS THAN AN AMBULANCE? A COMPARISON OF THE KNOWLEDGE OF MEDICAL PERSONNEL CONCERNING HYPOTHERMIA
CZY ODDZIAŁ RATUNKOWY JEST BEZPIECZNIEJSZYM MIEJSCEM DLA PACJENTA W HIPOTERMII NIŻ KARETKA? PORÓWNANIE WIEDZY PERSONELU MEDYCZNEGO
NA TEMAT HIPOTERMII 209
Yuriy Yu. Yarov
RHEOLOGICAL, IMMUNOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL PARAMETER DYNAMICS AFTER DENTAL IMPLANTATION
ZMIANA PARAMTERÓW REOLOGICZNYCH, IMMUNOLOGICZNYCH ORAZ MIKROBIOLOGICZNYCH PO ZAŁOŻENIU IMPLANTU STOMATOLOGICZNEGO 216
Larysa Ya. Fedoniuk, Stepan S. Podobivskyi, Alexandr M. Kamyshnyi, Аnna S. Saturska, Vira О. Khavtur, Оlga М. Marchuk, Оksana М. Zahrychuk, Оlga B. Furka, Valentyna М. Cherniashova
MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL, BIOLOGICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF ACARIANA OF THE GENUS IXODES (LATREILLE, 1795)
– HUMAN ECTOPARASITES IN BIOGEOCENOSES OF TERNOPIL REGION
MORFOLOGICZNE, FIZJOLOGICZNE, BIOLOGICZNE ORAZ EPIDEMIOLOGICZNE CECHY ROZTOCZY Z RZĘDU KLESZCZY (LATREILLE, 1795)
– LUDZKICH EKTOPASOŻYTÓW W BIOGEOCENOZIE W OBWODZIE TARNOPOLSKIM 224
Svitlana M. Chuhray, Viktoria E. Lavrynenko, Rostyslav F. Kaminsky, Iryna V. Dzevulska, Olexandr V. Malikov, Olexandr I. Kovalchuk, Liudmyla M. Sokurenko
MORPHOFUNCTIONAL STATUS OF CARDIO-VASCULAR SYSTEM OF RATS WITH CONGENITAL HYPOTHYREOSIS
STATUS MORFOLOGICZNO-CZYNNOŚCIOWY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO SZCZURÓW Z WRODZONĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ TARCZYCY 229
Svitlana B. Semenenko, Svitlana Y. Karatieieva, Oksana V. Bakun, Ksenia V. Slobodian, Oksana I. Yurkiv
PECULIAIRITIES OF THE FUNCTIONING CIRCADIAN ORGANIZATION THE ION-REGULATING FUNCTION OF KIDNEY UNDER THE CONDITION
OF PINEAL GLAND HYPERFUNCTION OF THE INFLUENCE NITROGEN MONOXIDE SYNTHESIS BLOCKADE
CHARAKTERYSTYKA OKOŁODOBOWEJ FUNKCJI REGULACJI WODNO-ELEKTROLITOWEJ NEREK W WARUNKACH NADCZYNNOŚCI SZYSZYNKI
I ZAHAMOWANIA SYNTEZY TLENKU AZOTU 234
Patrycja Zielińska, Inga Janik, Martyna Maciejewska, Olimpia Sipak
PRÓBA OCENY WIEDZY KOBIET NA TEMAT CIĘCIA CESARSKIEGO W BADANIU ANKIETOWYM
AN ATTEMPT TO ASSESS WOMEN’S KNOWLEDGE ABOUT CAESAREAN SECTION IN THE QUESTIONNAIRE SURVEY 239
Petro P. Hanynets, Natalia A. Sinіenko, Ozar P. Mintser
QUANTITATIVE ASSESSMENTS OF THE QUALITY OF MEDICAL CARE FOR PATIENTS IN CONDITIONS OF PRIVATE-STATE PARTNERSHIP
ILOŚCIOWA OCENA JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ PACJENTÓW LECZONYCH W PLACÓWKACH FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO 246
Tomasz Tittinger, Rafał Słoniak, Damian Szczepański, , Tadeusz Szymon Gaździk, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Łukasz Kikowski
LATERAL INSTABILITY OF THE KNEE JOINT AND DISORDER OF THE ANKLE JOINT EXTENSION DISORDER IN MEN
NIESTABILNOŚĆ BOCZNA STAWU KOLANOWEGO A ZABURZENIE WYPROSTU STAWU SKOKOWEGO U MĘŻCZYZN 250
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Vladyslav A. Smiianov, Halyna S. Zaitseva, Victorya A. Kurganskaya, Anatoly G. Dyachenko, Volodymyr P. Zbarazhskyi, Yevhen V. Smiianov, Olha A. Pilipec
VACCINATION COVERAGE RATES AND THE INCIDENCE OF VACCINE PREVENTABLE DISEASES AMONG CHILDREN IN SUMY REGION OF UKRAINE
ODSETEK WYSZCZEPIENIA POPULACJI A WYSTĘPOWANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH, KTÓRYM MOŻNA ZAPOBIEC DZIĘKI SZCZEPIENIOM
U DZIECI W OBWODZIE SUMSKIM NA UKRAINIE 255
Vitalii M. Pashkov, Maryna V. Trotska
NATURAL ENVIRONMENT AS COMPONENT OF PUBLIC HEALTH: SOME ASPECTS OF ITS LEGAL REGULATION
ŚRODOWISKO NATURALNE JAKO ELEMENT ZDROWIA PUBLICZNEGO: WYBRANE ASPEKTY REGULACJI PRAWNYCH 261
Anna M. Antonenko, Olena P. Vavrinevych, Maria M. Korshun, Sergii T. Omelchuk
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF PESTICIDES APPLICATION ON CHILDREN POPULATION MORBIDITY WITH THYROID GLAND DISEASES
SANITARNA OCENA WPŁYWU EKSPOZYCJI NA PESTYCYDY NA CHOROBOWOŚĆ W POPULACJI DZIECI Z CHOROBAMI TARCZYCY 267
Larysa O. Herasymenko
POSTNATAL PERIOD PSYCHOLOGICAL ASPECTS
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OKRESU POŁOGU 271
Оleksandr Sarkanich, Оlena Shevtsova, Ozar Mintser
ENSURING THE CONTINUITY OF MEDICAL CARE AT THE STAGE OF PATIENTS REHABILITATION
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ U CHORYCH PODDAWANYCH REHABILITACJI 275
Anatolii T. Komziuk, Dmytro M. Velichko, Volodymyr S. Goshovskyі, Valentyna A. Goshovska, Olena V. Klymenko
THE RIGHTS OF SURGEONS WHILE WORKING WITH HIV-INFECTED PATIENTS IN UKRAINE
PRAWA LEKARZY CHIRURGÓW LECZĄCYCH PACJENTÓW Z WIRUSEM HIV NA UKRAINIE 279
Piotr Feusette, Joanna Płonka, Jarosław Bugajski, Agata Duszańska, Beata Łabuz-Roszak, Marek Gierlotka
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – PROBLEM MEDYCZNY, EKONOMICZNY I SPOŁECZNY
HEART FAILURE – MEDICAL, ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEM 284
OPISY PRZYPADKU / CASE REPORTS
Pavel A. Dyachenko
HIV/AIDS IN THE GUISE OF A DEMYELINATING DISEASE
ZAKAŻENIE HIV/AIDS OBJAWIAJĄCE SIĘ POD POSTACIĄ CHOROBY DEMIELINIZACYJNEJ 291
Aleksandra Kaszyńska, Tadeusz M. Zielonka, Katarzyna Życińska
KASZEL U PACJENTA Z ZAPALENIEM DRÓG ŻÓŁCIOWYCH W PRZEBIEGU CHOROBY CAROLIEGO. OPIS PRZYPADKU
A COUGH IN A PATIENT WITH CHOLANGITIS IN THE COURSE OF CAROLI’S DISEASE. CASE REPORT 294
Oleh A. Loskutov, Andrii O. Zhezher, Yevhen M. Sulimenko
CLINICAL CASE OF SUCCESSFUL MANAGEMENT OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DURING PREGNANCY
SKUTECZNE LECZENIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA U KOBIETY W CIĄŻY 298
Dawid Gajda, Michał Dyaczyński
ZESPÓŁ OGILVIEGO – OPIS PRZYPADKU
OGILVIE SYNDROME – CASE REPORT 302

Ⓒ 2019 Aluna